Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2020 weergeven

Door naar interpretatie

Nou, geef jezelf maar een schouderklopje! We zijn klaar met observeren en kunnen door naar de volgende stap, het interpreteren.
Interpretatie is het onderdeel waarbij we proberen vast te stellen wat de boodschap van de schrijver was voor het oorspronkelijke publiek. 
Hierbij moeten we niet de vraag stellen: “Wat betekent dit Bijbelgedeelte voor mij?” 
De Bijbel is geschreven aan een oorspronkelijk publiek, in een specifieke tijd en cultuur. Om goed te kunnen bepalen wat de theologische betekenis en nadruk is van een schriftgedeelte, moeten we hier rekening mee houden. Het is niet relevant wat de tekst voor ons zou ‘betekenen’, sterker nog, het is gevaarlijk om zo te denken. Bij interpretatie is het doel de theologische waarheid van het schriftgedeelte te bepalen. Dat is de tijdloze en onveranderlijke waarheid die van toepassing is op alle culturen en alle mensen. Pas bij het onderdeel toepassing wordt het persoonlijk: een specifieke toepassing van de waarheid van een Bijbelgedeelte kan p…

Beeldspraak en stijlfiguren

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. Jesaja 55:8-11

In de Bijbel wordt heel veel gebruik gemaakt van figuurlijk taalgebruik. Dat noem je ook wel  beeldspraak en stijlfiguren. De Heilige Geest inspireerde de menselijke auteurs van de Bijbel om creatief en artistiek te werk te gaan bij het opschrijven van de woorden. Beeldspraak en stijlfiguren worden in alle genres toegepast. Je ziet vergelijkingen, metaforen, herhalingen, symboliek en personifica…

De wet van de Here is volmaakt

Als wij tot God naderen, belooft Hij dat Hij tot ons zal naderen. Als wij dicht bij Hem komen, komt Hij dicht bij ons. Zijn Woord is volmaakt, waar, betrouwbaar en rechtvaardig. Laten we verdergaan met het bestuderen van de Bijbel deze week. Laten we Hem naderen.
Vandaag gaan we ons wat meer met observatie bezighouden. Ik weet dat het nogal saai lijkt om zoveel tijd te besteden aan observatie. Maar hoe meer tijd we steken in het objectief bekijken van een stuk tekst, hoe correcter onze interpretatie en toepassing zal zijn. Laten we de tijd nemen voor deze stap waarbij we ons waardevolle hulpmiddelen eigen maken, die ons kunnen helpen bij een vruchtbare Bijbelstudie.
Als je vandaag Psalm 19:8-10 bekijkt, zet dan een cirkeltje om alle bijvoeglijke naamwoorden die gebruikt worden om Gods Woord te beschrijven. Maak een lijstje van die woorden. 
Onderstreep vervolgens alle (werk)woorden die aangeven van wat Gods Woord doet. Maak ook een lijstje van die woorden. Wat valt je op in die woorden?Heb…

Door Hem geschapen

Deze paar verzen uit Kolossenzen geven ons een prachtige beschrijving van de almacht van Christus. Niet alleen laat deze tekst ons zien wie Jezus is, deze woorden geven ons ook een geweldig inzicht in Zijn kracht en macht. 
In deze tekst liggen ontzagwekkende waarheden verborgen, laten we ze samen ontdekken!
Laten we beginnen met het opschrijven van tien observaties uit deze tekst. Als je een geheugensteuntje nodig hebt, lees dan de vorige blog nog eens door om te zien wat je zoal kan noteren als observatie. Vergeet niet dat je bij de observatie slechts opschrijft wat je ziet. We hoeven er op dit moment nog geen conclusies of specifieke toepassingen aan te verbinden. 
Het opschrijven van woorden of zinsdelen die steeds terugkeren is een goede manier om te observeren. Zie je woorden die herhaald worden? Onderstreep die in de tekst. 
Markeer daarna de werkwoorden. Werkwoorden kunnen een handeling of een toestand uitdrukken. Is, zijn, was, waren, ben en zijn geweest, zijn allemaal werkwoorde…

Wat zie ik?

Vorige week zijn we begonnen om samen te kijken hoe we de Bijbel kunnen bestuderen. Vandaag gaan we kijken naar methoden van observatie. 
Observatie is een essentieel aspect van Bijbelstudie. Het dwingt ons niet alleen om zorgvuldig naar de tekst te kijken, maar het helpt ons om te vertragen en te onderzoeken wat er nu eigenlijk in de tekst gebeurt. Hoe meer tijd we besteden aan het observeren van een gedeelte, hoe meer accuraat onze interpretatie en toepassing van die passage zullen zijn. Als we echter door de observatie heen vliegen, zullen we sneller geneigd zijn om verderop fouten maken in onze interpretatie en toepassing.
Vandaag gaan we ons richten op één simpele vraag: wat is een observatie?
Observeren is simpelweg opmerken wat je ziet. Wanneer je de wereld om je heen observeert, dan doe je dit met je vijf zintuigen: je ziet, ruikt, proeft, hoort en raakt aan. Tijdens het lezen van de Bijbel is alleen één van deze vijf zintuigen geactiveerd, dus we vragen eenvoudigweg: 'Wat zi…

Wat voor genre is dit?

Wat voor soort boeken lees jij het liefst? Hou je van romans, of lees je liever een biografie? En als het om films gaat? Kijk je liever naar een romantische komedie of naar een natuurdocumentaire?
We gaan verschillend om met de diverse genres van boeken of films, en zo is ook de manier hoe wij de boeken van de Bijbel lezen afhankelijk van het genre waartoe ze behoren. Gedichtenbundels moeten we niet lezen alsof het geschiedenisboeken zijn, en zo kijken we ook heel anders naar “The wizard of Oz” dan naar “Schindlers List”.
Vandaag gaan we eens kijken naar de verschillende genres die we in de Bijbel aantreffen en hoe wij die het beste kunnen lezen en bestuderen. De PentateuchDe boeken Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium vormen samen de zogenaamde Pentateuch. (In het Grieks betekent dat letterlijk “vijf boeken”).  Dit gedeelte staat ook bekend als de Thora, de Joodse wet. Deze vijf boeken zijn allemaal door dezelfde auteur geschreven en waren allemaal bestemd voor dezelfde m…

De SOAP-Bijbelstudiemethode

Bij Love God Greatly geloven we dat het Woord van God levend en actief is. We geloven dat de woorden uit de Schrift krachtig zijn, doeltreffend en relevant voor het leven van alle tijden en alle culturen. We weten ook dat de Bijbel voor specifieke lezers geschreven is, uit specifieke culturen en uit bepaalde tijden. We geloven dat we de context en cultuur van de oorspronkelijke tekst moeten begrijpen om de Bijbel goed te kunnen interpreteren. 
Wanneer we de Bijbel bestuderen, maken we gebruik van de SOAP-Bijbelstudiemethode. De letters staan voor Scripture (Schrift), Observation (observatie), Application (toepassing) en Prayer (gebed). Het is één ding om de Bijbel alleen te lezen, maar als je er echt mee bezig bent en bewust de tijd neemt om erover na te denken, ontdek je de vele waarheden die elke tekst bevat. De SOAP-methode stelt ons in staat om ons verder in de Bijbel te verdiepen en er meer van te begrijpen dan wanneer we alleen de tekst zouden lezen. Het maakt ons niet slechts to…