Doorgaan naar hoofdcontent

Gods Voorzienigheid

Hier zijn we dan, aan het einde van onze studie over Esther en ik hoop van harte dat je haar geschiedenis in een nieuw licht hebt leren zien. Ik bid dat de studie een zegen voor je is geweest en een manier om te groeien in je kennis van God.

De geschiedenis van Esther toont ons op een prachtige manier hoe God op volmaakte wijze werkt door mensen en gebeurtenissen. We lazen van een jong Joods meisje dat koningin werd gemaakt en haar leven moest riskeren om te helpen het Joodse volk te redden, over de rotsvaste trouw van Mordechai en over de ondergang van Haman. Het einde van het boek Esther valt in de ‘lang-en-gelukkigcategorie’. Esther blijft koningin, de Joden zijn veilig en Mordechai wordt verheven tot een prominente positie met alleen de koning nog boven hem in macht. 

Voordat we deze studie afsluiten wil ik graag nog met elkaar de diepte in duiken en kort een blik werpen op de leer van Gods voorzienigheid. Deze leer is mij zeer dierbaar, omdat het mij iets laat zien van de grootheid en macht van God, die mij met ontzag vervult, mij vrede geeft en maakt dat ik Hem wil aanbidden. 

“Want ík weet: de HEERE is groot; onze Heere gaat alle goden te boven. Al wat de HEERE behaagt, doet Hij, in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle diepe wateren.” - Psalm 135:5-6

Eerst moeten wij een duidelijke definitie hebben van wat de voorzienigheid van God precies is. De Heidelbergse Catechismus heeft dit mooi verwoord:

"De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn vaderlijke hand ons toekomen." – Heidelbergse Catechismus, Vraag en Antwoord 27

God is de almachtige God, wat inhoudt dat Hij niet wat macht heeft, maar alle macht. Hij heeft niet een beetje controle, maar volledige controle. Dit heeft op elk vlak van ons leven verregaande gevolgen, maar ik wil hier slechts een paar uitlichten. 

1.     De voorzienigheid van God verjaagt angst en geeft rust

Velen van ons, misschien wij allemaal, kennen momenten van angst en spanning. Meestal wordt dit veroorzaakt doordat wij het gevoel hebben de controle over een situatie te verliezen. In werkelijkheid hebben wij die controle echter nooit gehad. De voorzienigheid van God leert ons dat het niet de mens of Satan of deze wereld is die de touwtjes in handen heeft, maar God alleen. God brengt leven en dood (1 Sam. 2:6), Hij geeft rijkdom en maakt arm (1 Sam. 2:7), Hij bestuurt het weer (Job 38) en de dieren (Jes. 7:18). God heeft de leiding en omdat we weten dat God goed is en betrouwbaar, verjaagt Zijn voorzienigheid onze angsten en geeft deze rust in ons hart. Wees verheugd over het feit dat jij niet de leiding hebt, want zelf maak je de situatie alleen maar erger. Jouw rechtvaardige God regeert, hier en nu in jouw leven, en in alle dingen. 

“De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, goedertieren in al Zijn werken.” - Psalm 145:17

2.     De voorzienigheid van God verjaagt onze arrogantie

Hoe vaak zijn wij trots op onszelf? Misschien omdat onze kinderen zich goed gedragen of omdat we een mooi huis hebben. Misschien begrijpen we het Woord van God wat makkelijker dan anderen of misschien hebben we wel een heel goed huwelijk. Elk van deze dingen is niet alleen het resultaat van jouw eigen toedoen. Het zijn allemaal gaven. Wat je ook hebt, het is je gegeven door God. Of we het nou hebben over geld, aanzien, schoonheid, intelligentie, wijsheid, talenten of wat dat ook, alle goede dingen zijn gaven van God, die Hij ons heeft gegeven zodat wij Hem de eer kunnen brengen. (Jacobus 1:17). Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor dingen die pijn doen. Onze moeiten en beproevingen komen ook van Gods voorzienigheid. Misschien heb je het financieel moeilijk of laat je gezondheid het afweten. God heeft deze dingen in jouw leven toegelaten zodat jij je ogen op Jezus kan richten en uit eigen ervaring mag zien dat Hij echt alles is wat je nodig hebt. 

3.     De voorzienigheid van God spoort aan tot geloof, liefde en nederigheid

Hoe meer jij je verdiept in Gods leidende hand in alle dingen en hoe meer je daarvan gaat begrijpen, des te nederiger zal je worden en des te meer zal je God gaan liefhebben en vertrouwen. Hij is de wijsheid. Hij kan geen fouten maken en maakt geen domme keuzes. Is het niet geweldig dat Hij alle dingen bestuurt? Natuurlijk kan het er soms in onze ogen uitzien als een puinhoop en wij zullen vaak vragen hebben, net als de Psalmist. Niets wordt echter aan het toeval overgelaten, niets is een ongeluk en niets wordt veroorzaakt door het lot of door karma. In plaats daarvan kunnen wij ’s nachts rustig slapen in de wetenschap dat God over alles de leiding heeft, tot in het kleinste detail in je leven. Hij is actief betrokken bij jouw leven en Hij is volmaakt. Dit bewerkt een nederig en levend geloof. 

Hoewel de naam van God niet één keer wordt genoemd in het boek Esther, zien wij toch Zijn hand in elke dag en nacht. Wij zien hoe Hij in liefde de gebeurtenissen naar Zijn wil tot stand brengt, terwijl Hij voor Zijn volk zorgt. Misschien begrijpen we niet alles wat God doet, omdat wij eindig zijn en God oneindig is, en wij slechts een deel zien waar God het geheel overziet, maar we kunnen ons leven aan Hem toevertrouwen en onze dagen in vreugde leven, ongeacht wat er op ons pad komt, omdat Zijn hand altijd alles zal leiden.

Het oog op Jezus gericht,Reacties