Doorgaan naar hoofdcontent

Je hoeft Gods liefde niet te verdienen


 


 
Je hoeft Gods liefde niet te verdienen. Dat kan je namelijk niet. 

Ik ben een perfectionist, en ik moet toegeven dat het verdraaid lang heeft geduurd voordat ik dit aspect van mijn geloof ten volle kon waarderen. Ik heb een diepgaand arbeidsethos als ik iets wil doen, en een sterk concurrentiegevoel want ik wil de beste zijn.
 
Je krijgt niks voor niks, toch?
Een goed diploma moet je verdienen.
Je salaris moet je verdienen.
Het respect van je baas moet je verdienen.
Promotie moet je verdienen.
Het vertrouwen van je vrienden moet je verdienen.
Maar je relatie met God is iets heel anders.
Je wordt nooit goed genoeg.
Je wordt nooit aardig genoeg.
Je wordt nooit gul genoeg.

Dit is een van die dingen waarin het Christendom verschilt van veel andere grote wereldgodsdiensten en het maakt onvoorwaardelijk deel uit van ons geloof.
God biedt zijn liefde – en redding door Jezus Christus – als een vrij en onverdiend geschenk aan alle mensen aan.


  • Wij worden niet behouden door werken. Wij worden behouden door genade.

“Want door genade bent u behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Efeze 2:8-10.

Dit is groot nieuws voor de gelovigen, want niemand van ons kan aan Gods hoge eisen voldoen en daardoor onze verlossing verdienen. In Romeinen 3:23 staat: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” Jezus is de enige volmaakte mens die ooit geleefd heeft.

Het woord “roemen”, zoals gebruikt in het voorgaande vers, staat er niet toevallig. Ook wij willen, door het vlees, maar al te vaak ons beroemen op onze goede werken. Dat levert aandacht op en eer voor ons als persoon, en verkleint Gods goedheid en Gods eer. Wij kunnen de toegang tot de Hemel niet verdienen, maar Hij weet dat en redt ons van onszelf.

  • Wij worden niet gered DOOR goede werken. Wij worden gered VOOR goede werken.
“Als gevangene in de Heer, vermaan ik u dan om te wandelen waardig aan de roeping waarmee u geroepen bent.” Efeze 4:1
Door onze redding moet er in ons iets in beweging komen, zodat na verloop van tijd het doen van goede werken in ons uitgroeit tot een doorlopend, kenmerkend gedrag. Dit dienende gedrag moet niet voortkomen uit eigenwaan of hoop op persoonlijk gewin (en nogmaals, onze redding hangt helemaal niet af van goede werken die we doen), maar het is voor ons een mogelijkheid om onze dankbaarheid aan God te tonen, om Zijn genade zichtbaar te maken en zo Zijn koninkrijk hier op aarde uit te breiden.
  •  God is op zoek naar ons 
“Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad”. 1 Johannes 4:19
“God echter bewijst Zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren”. Romeinen 5:8

We praten zo vaak over mensen  die God “vinden” – maar God was er altijd al. Gelovig of ongelovig, we zijn allemaal zijn geliefde schepsels en vanaf onze eerste ademtocht tot onze laatste is Hij indringend op zoek naar ons hart. Onvermoeid gaat Hij ons achterna en probeert onze aandacht te richten op de hoop die te vinden is in Zijn verlossing. Degenen die traag of onwillig zijn om Hem aan te nemen blijft Hij achtervolgen als in een levenslange marathon. En degenen die door Jezus Christus tot geloof komen nodigt Hij uit tot een diepe, bestendige vriendschap –  een liefdesrelatie, eigenlijk.

Hij geeft de hoop niet op als we koppig, zelfzuchtig, stug of ongelovig zijn. Het verblijdt Hem en Hij vervolmaakt ons als wij trouw zijn en Hem met vreugde dienen.
Ik zou mezelf wel goed genoeg willen vinden om erbij te horen. Maar dat ben ik niet. Wijzelf zijn die aandacht en bevestiging van de Koning der wereld niet waardig, maar toch keurt Hij ons zijn liefde waardig.

Lieve vriendinnen, we verdienen de genade niet waarmee we overladen worden en gelukkig heeft God het zo bedacht. ’s Avonds zing ik dat eeuwenoude lied voor mijn kleintjes: “Amazing grace! How sweet the sound, that saved a wretch like me” en telkens word ik dan weer overweldigd door Gods goedheid.

Moge ons leven daar in nederige dienstbaarheid aan beantwoorden, terwijl wij een wereld die wacht wijzen op Jezus.

Genade en vrede,


Uitdaging week 2: Schrijf deze week elke dag in je dagboek één ding waaruit blijkt dat God goed voor je was.Leesplan week 2: Weekvers week 2: Reacties