Doorgaan naar hoofdcontent

Richt je op wat geopenbaard isMensen zijn dol op voorspellingen, van de uitslag van een sportwedstrijd tot aan het weer voor volgende week, of toekomstige investeringsmogelijkheden. Iedere dag worden er voorspellingen gedaan. Zelfs in de godsdienst tref je voorspellingen aan, vooral wanneer het gaat om de wederkomst van JEZUS. Er zijn voorspellingen over Zijn wederkomst die al dateren vanaf het jaar 66 na Christus. In feite zijn er al minstens 121 onjuiste voorspellingen gedaan over de wederkomst van Christus. En er lopen momenteel minstens 8 voorspellingen die nog in de toekomst liggen, van mensen die menen uitgerekend te hebben wanneer Jezus terug komt.

Sommige mensen beschouwden deze berichten als een grap, terwijl anderen ze voor waar aannamen en hun toekomstplannen bouwden rondom deze onjuiste datums.

Ik gebruik het woord “onjuist”, omdat niemand weet, en ook niemand ooit zal kunnen uitrekenen, wat het precieze moment is van Christus’ wederkomst.

In Markus 13 en in Mattheüs 24 wordt ons meegedeeld dat niemand die dag en dat uur weet en zo zal het blijven totdat die geheimzinnige dag aanbreekt.

In plaats van te speculeren over dingen waarvan God verkiest ze niet aan ons te openbaren, kunnen we onze tijd beter besteden door ons te richten op wat God ons wel heeft geopenbaard in Zijn woord.

De Thessalonicenzen maakten zich druk over een of ander verkeerd bericht dat zij hadden ontvangen betreffende de wederkomst van Jezus. Bij sommigen veroorzaakte dat verwarring en bij anderen ernstige ongerustheid. Wat erger was: het maakte dat zij de waarheid veronachtzaamden die Paulus hun had geleerd toen hij nog bij hen was.

Warren Wiersbe zei ooit “het doel van de Bijbelse profetie is niet dat wij daar onze kalender op bouwen, maar ons karakter”.

Over de tweede komst van Jezus is ons niet zo heel veel informatie gegeven, en dat is prima. We weten dát Hij zal terugkomen, en als Hij komt is dat een glorieuze gebeurtenis voor al Zijn kinderen.
Maar voor vandaag geldt dat we ons moeten richten op de waarheid die Hij ons in Zijn woord heeft geopenbaard. Wat wil God van ons? Hij vraagt van ons …  recht te doen, en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met onze God (Micha 6:8)

Hij wil dat wij Hem liefhebben met geheel ons hart en geheel ons verstand en de ander lief hebben met een opofferende liefde die zich uit in woord en daad.

Wij zijn geroepen om Zijn woord grondig te kennen en Hem bekend te maken aan ieder die wil luisteren. Want Hij zal terugkomen, en als Hij komt om alles in zijn vroegere glorie te herstellen, komt HIJ ook om diegenen te oordelen die weigeren Hem aan te nemen als de Zoon van God en de Heiland van de volken.

De wederkomst van Christus is een heerlijke waarheid waar we zo ontzettend dankbaar voor mogen zijn, maar de Heer geeft ons niet erg veel informatie over die gebeurtenis. Laten we het zwijgen van God op dit gebied in nederigheid aanvaarden, in het vertrouwen dat wat Hij wel in de Schrift aan ons  geopenbaard heeft voor ons meer dan genoeg is.

Ziende op Jezus,
Uitdaging Week 5: Wat doe jij met jouw tijd? Houd jij je bezig met onbenullige dingen? Raak je misschien verstrikt in leringen die niet gebaseerd zijn op de waarheid van Gods woord? Of gebruik jij de tijd die God je geeft om Hem beter te leren kennen en je naasten echt lief te hebben?


Leesplan week 6:Weekvers week 5:Reacties