Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2018 weergeven

Week 2 woensdag

LEES Jakobus 2:1-7
1 Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. 2 Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, 3 en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen: Gaat u hier zitten op een mooie plaats, en u zou tegen de arme zeggen: Gaat u daar maar staan, of: Ga hier zitten bij mijn voetbank, 4 hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt en bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? 5 Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? 6 U hebt daarentegen de arme schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? 7 Lasteren zi…

Herkennen en Afrekenen met de Zonde van Aanzien des Persoons

Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons.  – Jakobus 2:1 We zijn trots en we ontkennen het snel. Dat kan nooit over ons gaan. Voortrekken. Vooroordelen. Discriminatie. “Ik voel me niet aangesproken,” fluisteren we zacht terwijl wel nerveus op onze stoel heen en weer schuiven. We kijken de andere kant op om het gesprek te vermijden. Maar ook al willen we dit probleem liever niet onder ogen zien, het is een onderwerp waar we het over moeten hebben. De kerk heeft vandaag last van dezelfde ondeugden als die in Jakobus’ tijd. Mensen laten hun persoonlijke voorkeuren voor bepaalde mensen vóór de liefde gaan. Het probleem?Deze broeders over wie Jakobus hier spreekt, gaven meer om hun eigen eer en glorie dan om die van de Heer. En wij verschillen niet zo heel veel van hen. Ons vlees wil dat we geassocieerd worden met mensen die een hogere sociale status hebben, die mooier zijn en die meer invloed hebben. Maar oh, mijn hart …

Week 2 dinsdag

LEES Jakobus 1:22-27
22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. 23 Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, 24 want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. 25 Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. 26 Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. 27 De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. SOAP Jakobus 1:22-27
Jakobus schrijft over het belang van liefde in actie. We lijken het meest op God wanneer we geven, delen, troosten, bidden…

Week 2 maandag

LEES Jakobus 1:19-21 19 Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. 20 De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. 21 Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. SOAP Jakobus 1:19-21
Omdat gelovigen Gods goedheid en gerechtigheid hebben ontvangen, hebben we de verantwoordelijkheid ons spreken, onze houding en ons gedrag in bedwang te houden. Elke woord dat we spreken en elke handeling begint in ons hart. Als we in de verleiding komen onze gevoelens en emoties in onrechtvaardigheid en boosheid te uiten, moeten we als gelovigen ons hart tot stilte manen, tot rust komen en luisteren naar wat God wil wat we zullen zeggen en doen.
In welke omstandigheden word jij geleid door je emoties, je temperament, en je houding? Gelovigen moeten Gods kracht zoeken om hun agenda’s en zelfzuchtige verlangens…

Plant De Waarheid In Je Hart

“snel om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn” - Jakobus 1:19
Dertig weken lang bracht ik elke dinsdagavond 3 uur door met een groep vrouwen en een huwelijks- en gezinscounselor om te praten over vaardigheden die je nodig hebt voor het gezinsleven.
“Boosheid is een uitingsvorm waarachter je iets verbergt – een verwijzing naar een andere, onderliggende emotie. Wij gebruiken boosheid om onze schaamte, onze tekortkomingen en onze pijn te verbergen.”
Echt waar? Ik ben opgegroeid in een gezin waar boze uitbarstingen de norm waren. Om gehoord te worden verhief je gewoon je stem en je praatte met meer heftigheid. Dat was onze manier van communiceren. Als volwassene moest ik opnieuw leren hoe je een gesprek aangaat zonder dat het een verbale wedstrijd wordt - als ik tenminste een vredig huisgezin wilde. Ik moest de wortels van bitterheid wegdoen die mijn zelfzuchtige hart omstrengelden.
Wat ik door die wijze raad heb geleerd stemt volkomen overeen met de waarheid die ons wordt meegedeeld …

Week 1 vrijdag

LEES Jakobus 1:16-18
16 Dwaal niet, mijn geliefde broeders! 17 Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. 18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn. SOAP Jakobus 1:16-18
Jakobus plaatst onze strijd tegen verleiding tegenover de realiteit van Gods goedheid. Onze God is goed, rechtvaardig, heilig en weet wat recht is. Diep is Zijn ontferming, zijn liefde is volmaakt en oneindig trouw. Er bestaat geen groter offer dan de onvoorstelbaar grote prijs die Hij betaalde in Zijn Zoon Jezus. Terwijl wij Hem niets te bieden hadden spreidde Hij  Zijn liefde over ons uit. Maar als wij betwijfelen of God, en alles wat Hij aanbiedt, wel goed is, dan zullen wij tegenwerken en Hem niet  gehoorzamen en dienen.
Op welk terrein van jouw leven stel jij vragen over Gods goedheid en trouw, omdat jij…

Elke Goede Gave

De kersttijd is alweer afgelopen en het gedeelte voor vandaag komt op het juiste moment. Alle kerstversiering en de cadeau's zijn alweer opgeborgen. Het nieuwe jaar is begonnen en daarmee gepaard gaand de goede voornemens. Onze plannen voor het nieuwe jaar lijken elk jaar hetzelfde te zijn. We willen gezonder worden, we willen meer discipline hebben, en ook nog productiever zijn. En zo maken we plannen, maken lijstjes, lezen boeken en zetten de wekker om vroeg op te staan. Maar hoe velen van ons hebben óp dat lijstje goede voornemens: meer dankbaar zijn voor wat we hebben? "Dwaal niet ... " Jacobus leert ons dat wij de neiging hebben een leugen te gaan geloven over de goede dingen in ons leven. We denken dat we er recht (aanspraak) op hebben, of dat ze door werk (verdienste) door ons verworven zijn. Maar deze eerste woorden dienen als waarschuwing, een kleine tik op de vingers om ons eraan te herinneren dat ELK goed ding in ons leven een gift van God is. Wat Jacobus in werke…

Week 1 donderdag

LEES Jakobus 1:12-15 12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. 13 Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 14 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. 15 Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood.
SOAP Jakobus 1:12-15
Jakobus brengt ons in gedachten dat wie de beproeving van verzoeking doorstaat en stand houdt door God rijkelijk wordt beloond. Hij maakt ons ervan bewust dat verzoeking niet afkomstig is van God. Verzoeking komt voort uit onze eigen verlangens en lusten, de zuigkracht van de wereld, en het werk van Satan. Verzoeking is voor iedere gelovige een akelige werkelijkheid. Maar God belooft ons in Zijn trouw een manier om …

Week 1 woensdag

LEES Jakobus 1:9-11
9 Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, 10 en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan. 11 Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken.
SOAP Jakobus 1:9-11
Jakobus waarschuwt ons voor de nutteloosheid van rijkdom. Rijkdom alleen kan nooit iemands verlangens volledig  bevredigen of vervullen. Het kwaad zit niet in het geld zelf. Het is door de gulzige liefde tot het geld en dat we voor stabiliteit in ons leven vertrouwen op ons inkomen en onze bankrekening, dat we altijd onbevredigd en onvervuld blijven. De juiste manier om te genieten van rijkdom is om die te beschouwen als een geschenk van God en als een middel om HEM ermee te verheerlijken. Als wij ervoor kiezen om genoeg te hebben aan de rijkdom van Christus, liever dan blindelings te …

De Aardse Dingen en de Zekerheid die Nooit Verdwijnt

9 Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, 10 en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan. 11 Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. - Jakobus 1:9-11 Haar man was net onverwacht werkeloos geraakt en ze vroeg me om gebed.
Oh, meid, ik weet hoe je je voelt…’ Ik begon te typen en de herinneringen stroomden uit mijn vingers.
Haar woorden hadden de mijne kunnen zijn een paar jaar geleden. Die tijd had een geweldige periode in ons leven moeten zijn, omdat we ons klaarmaakten om ons eerste kindje te verwelkomen. Maar het werd een tijd van verdriet en onzekerheid, doordat we plotseling voor een onbekende toekomst kwamen te staan. 
Ik wist dat er iets mis was toen ik hem binnen zag komen. Het was veel te vroeg, de werkdag was nog niet voorbij. Over twee weken wa…

Week 1 dinsdag

LEES Jakobus 1:5-8
5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. 6 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. 7 Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. 8 Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. SOAP Jakobus 1:5-8
Jakobus onthult dat God de bron is van alle ware wijsheid. Zijn wijsheid is voor ons niet verborgen. Zij is direct en vrij beschikbaar voor allen die haar begeren als zij in geloof bidden en ontvangen. De wijsheid van God is te vinden in Zijn Woord, de Bijbel. De Bijbel openbaart wie God is, en Gods plan van vergeving door Jezus, en hoe onvolmaakte mensen kunnen groeien in een aan God gewijd leven terwijl zij steeds meer op Jezus gaan lijken. Jakobus waarschuwt dat twijfel le…

Week 1 maandag

LEES Jakobus 1:1-4 1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd! 2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, 3 want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. 4 Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet. SOAP Jakobus 1:1-4
Jakobus, de halfbroer van Jezus Christus, valt meteen met de deur in huis, in zijn brief aan de verstrooide en vervolgde Joodse Christenen van de vroege kerk. Hij geeft aan de volgelingen van Jezus een krachtige aansporing om de waarde in te zien van  beproevingen. Hij leert hun dat geduld en volharding vaak ontstaat door middel van beproevingen. Voor gelovigen zijn lijden en beproevingen een zekerheid. Als wij beproevingen op de juiste wijze (met blijdschap) aanvaarden, zullen we tot geestelijke rijpheid komen. Niet in de beproeving zelf …

Kiezen voor Blijdschap onder de Beproeving

Ik hou van deze tijd van het jaar. Januari is een maandvan nieuwe starts, herstarten, nieuwe doelstellingen, en de jaarlijkse voornemens, die ik eerlijk gezegd moeilijk vind om vol te houden.
Het is een tijd om het afgelopen jaar te overzien en na te denken over wat goed was, wat slecht was en ja, ook over wat echt lelijk was. Tijd om van een afstand te kijken en je te verheugen over wat goed gegaan is en…te evalueren wat niet goed ging.
Maar hoe je afgelopen jaar ook gegaan is of hoe dit jaar al weer begonnen is, één ding zal er altijd zijn, jaar na jaar: beproevingen.
Ik vind het belangrijk dat Jakobus, de schrijver van dit bijbelboek, het gepast vindt om met deze waarheid te beginnen.
Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat de volharding ook volledig doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.” Jakobus 1:2-4.
Of we het leuk vin…