Doorgaan naar hoofdcontent

Geloof Wat Durf Geeft

Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. (Handelingen 4:13)

Bekijk dit laatste zinsdeel eens… ‘‘En zij herkenden hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.’’ Ik houd van die observatie, omdat dat wat voor Petrus toen waar was, ook voor ons nu geldt.

Een persoon die met Jezus wandelt, heeft iets moois, aanlokkelijks en overtuigends over zich. Een persoon die met Jezus wandelt, wordt bemoedigd door Zijn Geest en ontvangt moed om te wandelen in vrijmoedigheid, geloof en zelfverzekerdheid; hij is ervan overtuigd geraakt dat Jezus is wie Hij zegt dat Hij is en dat Hij kan doen wat Hij zegt dat Hij kan doen.

De enige manier waarop wij Jezus op deze persoonlijke manier kunnen leren kennen en zulk vrijmoedig geloof kunnen hebben is door tijd met Hem door te brengen, door Zijn Woord te lezen en gevuld te worden met Zijn Geest. En de enige manier waarop de wereld om ons heen Hem kan zien is door Jezus in en door ons te zien.

Het leven van Petrus en de andere discipelen vind ik heerlijk om te onderzoeken. Hun leven laat ons zien dat het niet uitmaakt wie je bent, waar je vandaan komt, wat je opleiding, vaardigheden, persoonlijkheid, of training is - of zelfs welke fouten je gemaakt hebt in het verleden - God wil jou op een prachtige manier gebruiken om mensen tot Hem te leiden.

Wij kunnen ons gewoontjes en niet speciaal voelen, maar toch kunnen wij een buitengewone impact hebben in de wereld, voor Gods glorie - niet om onze eigen naam of ons eigen kunnen, maar om wie Jezus is in ons.

Ik geloof dit, omdat ik het in Petrus’ leven zie. Petrus was een van de eerste mannen die Jezus riep als zijn discipel, maar hij had geen theologische achtergrond waarvan je zou denken dat je die nodig hebt in de bediening. Hij was een simpele visser die voor hemzelf en zijn familie zorgde. Jezus wist dat wij, tweeduizend jaar later, zouden moeten zien dat zelfs een simpele visser - met zijn fouten, gebreken en meer - gebruikt kan worden als vrijmoedige gelovige door God.

In Mattheüs 16:13-14, vraagt Jezus aan de discipelen wat het volk dacht wie Hij was. Eerst praatten de discipelen onderling over wat de ideeën en gedachten van andere mensen waren. En het is mogelijk, dat vandaag de dag, wij ook naar andere mensen kijken om te bedenken wie God is, maar we zullen nooit een persoonlijke openbaring krijgen tenzij wij een persoonlijke relatie met Hem opbouwen. Hiervoor moeten we moeite doen, ons geloof trainen en leren hoe we vrijmoedig kunnen wandelen in het doel en plan wat Hij voor ons heeft.

Jezus richtte zich op deze kern toen Hij de discipelen vroeg: ‘‘Maar u, wie zegt u dat Ik ben?’’ (Mattheüs 16:15) Petrus was de eerste die reageerde (zoals vaker!), en omdat hij tijd met Hem had doorgebracht, kon hij met zekerheid zeggen wie Jezus was voor hem. Petrus hoefde niet te leunen op de openbaring of het inzicht van anderen; hij wist het en belijdde door geloof dat Jezus de Zoon van God is.
En door die simpele geloofsbelijdenis, sprak Jezus deze profetie over Petrus uit:

‘‘En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.’’ (Mattheüs 16:18)

Het is dit geloof in Jezus en de kracht van Zijn naam wat de hoeksteen van onze verlossing is geworden, de rots waarop ons geloof is gevestigd, en het is de belofte van overwinning op de vijand.

Omdat Petrus geloofde in Jezus, kon hij voortgaan in vrijmoedigheid om te doen waartoe God hem had geroepen, en niets en niemand die Gods plan in en door hem kon tegenhouden. Ditzelfde is waar voor jou en mij. Wij zijn allemaal levende stenen (1 Petrus 2:5-6), geroepen en gekozen naar Gods plan, en we zullen nooit te schande gezet worden omdat wij op Hem vertrouwen.

Wanneer we Petrus weer zien in Handelingen 4:1-13, zien we hem met een vrijmoedig geloof, vol van zalving en autoriteit, zieken genezen en mensen oproepen tot bekering in Jezus’ naam. Dit verstoorde velen die niet blij waren met het zien van Gods werk door normale mensen heen, maar wanneer ook zij Petrus het Woord van God hoorden spreken, konden ze er niet omheen dat hij met vrijmoedigheid en autoriteit het evangelie verkondigde. Zij verbaasden zich dat zulke vrijmoedigheid kwam van zo’n normaal, ongeleerde, ongetrainde (en gebrekkig) persoon, en de enige conclusie die zij konden trekken was dat deze man met Jezus wandelde.

Mijn vriendin, ik geloof dat ook wij bekend kunnen komen te staan als mensen die in de kracht staan van de Heilige Geest en de moed hebben om in vrijmoedig geloof en zekerheid te wandelen. God wil onze gewone leventjes gebruiken om Zijn doel op aarde te bereiken. Hij zal ons toerusten en in staat stellen om te doen waartoe Hij ons geroepen heeft en te gaan waarnaar Hij ons zendt. Laten we de wereld verrassen en verbazen door simpelweg bekend te staan als iemand die met Jezus wandelt en gevuld is met Zijn Geest, met als gevolg vol van zalving en autoriteit te wandelen, in Jezus’ naam.

Veel liefs,


Andrea

Reacties