Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juli, 2016 weergeven

Week 8 overzicht

De laatste week van onze Davidstudie is aangebroken. Hebben jullie er ook zo van genoten om samen in Gods Woord te duiken en het leven van David te bestuderen? Wat een bijzondere man. Deze week kijken we naar David een man van geloof. We zullen zien hoe die man, die gewone man, een man was met een groot geloof. Hoe hij op zijn God vertrouwde en ons daarin tot voorbeeld is.
Hieronder vind je het leesschema voor de komende week en het vers om uit ons hoofd te leren. Wat een mooie voor deze laatste week, "de Heere is getrouw"!



Week 7 reflectievragen

Hieronder vind je de reflectievragen van week 7.

Omschrijf David in één woord.Wat was de consequentie van Sauls ongehoorzaamheid?In Mattheüs 17:5 zien we het belang van woorden van liefde en bemoediging over anderen uitspreken. Hoe beschreef God Jezus en wat zei Hij dat de mensen moesten doen?Velen van ons worstelen met zelfbeeld en eigenwaarde. Wat zegt God over onze waarde in 1 Petrus 2:9-10?Hoe zou dat vers onze kijk op het leven moeten veranderen en hoe we ons zelf zien door Gods ogen? 

David - week 7 vrijdag - overdenking

Lezen: 1 Petrus 2:9-10
SOAP: 1 Petrus 2:9
Klopt jouw hart voor God? Je behoort Hem toe en Hij heeft jou gemaakt om Hem te aanbidden met je leven. Je bent gekocht uit de duisternis door het bloed van Christus en je hebt Zijn wonderbare licht gezien. Hij heeft jouw hart besneden, je gekroond als koninklijke erfgenaam, en jou geheiligd voor Zijn dienst. Nu je dit geweldige cadeau hebt ontvangen, kan je je het niet voor jezelf houden. Je moet het van de daken schreeuwen en het Goede Nieuws delen.
Hoe ga jij vandaag Hem de eer geven en Hem groot maken? Kies ervoor om je leven op het altaar te leggen als een zoet geurend offer - een prachtig gebroken offer wat opstijgt naar het hart van God.
Heer, dank U dat U ons geroepen heeft in Uw wonderbaar licht. We willen U prijzen vandaag met toegewijde harten. We geven ons leven vandaag aan U. Amen

David - week 7 donderdag - overdenking

Lezen: Mattheüs 10:29-31
SOAP: Mattheüs 10:29-31
Wij zijn kostbaar voor onze Hemelse Vader. Hij kent ons zo goed en houdt immens veel van ons. Hij geeft om de kleinste details in ons leven.
Gods hart koestert jou. Je kan Hem vertrouwen dat Hij alles weet wat jou aangaat. Er is geen reden om angstig te zijn want Hij houdt jou in Zijn liefdevolle armen vandaag.
Vader, we danken U dat U in elke nood voorziet. We zijn vol bewondering over hoeveel U van ons houdt. Laat ons hart rusten in Uw zorg vandaag. Amen

David - week 7 woensdag - overdenking

Lezen: Mattheüs 17:1-7
SOAP: Mattheüs 17:5
Jezus was volledig in overeenstemming met de wil van de Vader. Petrus, Jakobus en Johannes waren ooggetuigen toen Gods glorie door Jezus heen scheen toen Hij verheerlijkt werd op de berg en toen de Vader liefdevol sprak over de gehoorzaamheid van Zijn Zoon.
Deze wereld vertelt ons om onze eigen weg te bepalen maar het leven van Christus leert ons dat God hen eert die hun rechten aan Hem overgeven en zo Zijn glorie door hen heen laten schijnen. Als Christus Heer is van onze harten dan hoeven we niet een nieuwe Tabernakel te bouwen. We mogen uitgaan in Zijn Naam als lichten die schijnen in deze donkere wereld.
Heer Jezus, laat ons Uw glorie zien. Onze harten zijn van U. We verlangen ernaar dat onze kleine lichtjes voor U helder schijnen. Amen

David - week 7 dinsdag - overdenking

Lezen: 1 Samuël 13:8-15
SOAP: 1 Samuël 13:14

God merkte Davids gehoorzaamheid op en bevorderde hem. Anders dan Saul, koos David er niet voor om zijn eigen weg te gaan maar nederig bleef hij onderworpen aan God. David erkende God als hoogste autoriteit en verlangde ernaar om God te eren met zijn leven. Hij diende de mensen in Gods naam in plaats naam voor zichzelf te maken.
Succes kan iemands hart corrupt maken. Trots verblind ons voor de waarheid als we voor onszelf gaan in plaats van ons onderwerpen. We moeten onze eigen egoïstische Saul kruisigen die in ons hart opkomt en onszelf eraan herinneren dat God onze kracht is. 
Heer help ons om wijze keuzes te maken die Uw hart verheugen. Geef ons harten die op U gericht zijn. Dat we altijd erop uit zijn om Uw Naam groot te maken en niet die van onszelf. Amen

David - week 7 maandag - overdenking

Lezen: Handelingen 13:22
SOAP: Handelingen 13:22
God erkende Davids toewijding en noemde hem een "man naar Mijn hart". David was volledig onderworpen aan Gods wil en zijn enige ambitie was om God te eren.
Hoe is jouw hart? Een hart volledig aan God toegewijd is een zeldzame schat. Als we Gods hart willen behagen, dan heeft dat een impact op onze waarden, onze verlangens, onze woorden en onze daden. We vertrouwen Hem volledig om voor ons te voorzien in dat wat we nodig hebben en te beschermen. We willen Hem leren kennen en verdiepen ons in Zijn Woord. We danken Hem voortdurend voor de zegen die Hij geeft in ons leven. We willen Hem gehoorzamen en zijn snel in ons berouw over dingen die we fout hebben gedaan. God houdt van een hart dat volledig aan Hem onderworpen is.
Heer, doe Uw wil in mij vandaag. Geef mij een verlangen om te gehoorzamen. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn. Amen.

Week 7 overzicht

We zijn aanbeland in week 7 van onze Davidstudie van 8 weken lang. Dit wordt een bijzondere week als we stil gaan staan bij David, de man naar Gods hart. David? Diezelfde die zich als een gek gedroeg bij koning Agis? Die overspel pleegde met Batséba en daarna ook nog haar man liet vermoorden? Ja, die David. Wat een grote genade van God dat David nog steeds een man was naar Gods hart en een beeld is van de Here Jezus. Duik je mee in Gods Woord deze week?



Week 6 reflectievragen

Hieronder vind je de reflectievragen over week 6.

Wat was Davids reactie naar God nadat zijn zonde in het licht gebracht was?Hoe reageer jij op zonde in je leven?In Mattheüs 11:19 wordt Jezus beschreven als “een vriend van zondaars”. Welke troost geeft dat jou als je 1 Johannes 1:8-9 leest?In welke gebieden van je leven heb je het nodig Gods vergeving te ervaren?Schrijf de zonden op waarvoor je om Gods vergeving moet vragen. Neem dan de tijd om je te bekeren en verfrissing van je ziel te zoeken, waarover gesproken wordt in Handelingen 3:19.



David - week 6 vrijdag - overdenking

Lezen: Handelingen 3:19
SOAP: Handelingen 3:19
Als we berouw hebben van onze zonden, wordt onze gemeenschap met Christus weer hersteld en verfrist Hij ons hart met Zijn vrede en vreugde. Als we ons afkeren van de zonde, dan deelt Hij met ons Zijn veranderende kracht in ons leven.
Als je ooit in de modder gespeeld hebt als kind, dan weet je hoe heerlijk het is om daarna een douche te nemen. Als het water al het vuil wegspoelt voelen we ons als nieuw. Maar op de één of andere manier vergeten we dit principe in ons geestelijk leven. We voelen ons vies en terneergedrukt door onze vleselijke keuzes. Maar we nemen niet de tijd om onszelf te wassen met Gods Woord en Zijn genade te laten werken in ons hart. God verlangt ernaar om Zijn vergeving uit te delen en ons te herstellen. Alles wat wij moeten toen is Hem vragen om Zijn reiniging.
Heer, we komen rennend naar Uw altaar vandaag. Was ons schoon en vul ons met Uw helende aanwezigheid. We verlangen naar Uw genade. Verfris onze harten. We roepen …

David - week 6 donderdag - overdenking

Lezen: Genesis 8:21; 1 Johannes 1:8-9
SOAP: 1 Johannes 1:8-9
Gods hart is erop gericht om de zondaar te vergeven. Geen overtreding is te groot dat Gods genade het niet kan wegdoen. Hij kiest ervoor om de harten te reinigen van degenen die hun zonden belijden en zich afkeren van een zondig leven.
Soms liegen we tegen onszelf en rationaliseren we onze zonden weg door te zeggen dat die van ons niet zo erg is als die van de buurvrouw. Zelfrechtvaardiging is lelijk en we moeten ons hart ervan reinigen en naar Gods altaar van vergeving rennen.     Aan de andere kant worstelen er mensen met het werkelijk accepteren van Gods vergeving en zij blijven hun oude zonden bij zichzelf in herinnering brengen. Zo blijven ze gevangen in de schuld, terwijl de waarheid is dat het bloed van Christus de volledige prijs heeft betaald van de zonden uit het verleden, van vandaag en die van de toekomst
Heer, dank U voor Uw volledige en vrije vergeving. Leer ons om te herkennen in ons leven wanneer we onszelf rechtv…

David - week 6 woensdag - overdenking

Lezen: 1 Timotheüs 1:12-16
SOAP: 1 Timotheüs 1:15
Christus is naar deze wereld gekomen om zondaars te redden en degenen die hun leven aan Hem overgeven worden van binnen uit veranderd door Zijn genade. Hij is niet gekomen om ons leukere mensen te maken, om ons een beetje op te knappen of ons meer aantrekkelijk te maken. Redding is een radicale metamorfose.
Je bent een nieuwe schepping in Christus. Ben je vergeten hoe verloren je eens was zonder Hem? Paulus is dat nooit vergeten. Hij noemde zichzelf de grootste onder de zondaren. Hij voelde de noodzaak om met iedereen die hij ontmoette zijn verhaal te delen. Aarzel niet om jou reddingsverhaal te delen deze week. Iemand in jouw omgeving heeft het nodig om te horen hoe God jou zondige ziel gered heeft. Niemand is voorbij Gods vergeving.
Heer, dank U dat U een zondaar zoals mij gered heeft. Geef mij deze week een gelegenheid om te delen hoe U mijn leven veranderd heeft. Dat ik nooit een moment laat gaan om mijn verhaal met een verloren ziel te…

David - week 6 dinsdag - overdenking

Lezen: 2 Samuël 12:1-15
SOAP: 2 Samuël 12-13-15
David erkende zijn zonde voor God en had oprecht berouw. Hij maakte geen excuses, maar koos voor een volledige belijdenis van zijn verkeerde keuzes en ongehoorzaamheid en dat Hij Gods vergeving nu nodig had. In tegenstelling tot zijn voorganger Saul waren zijn woorden geen lege beloftes. Hij verlangde echt naar een omkeer in zijn leven en koos voor gehoorzaamheid.
Oprecht berouw vernieuwd de relatie. Als we zondigen is de beste keuze om onmiddellijk om vergeving te vragen. We kunnen onze zonden voor God niet verbergen en ervoor kiezen om te doen alsof we schuldeloos zijn leidt alleen maar een verbroken relatie met onze Geneesheer. De gevolgen van onze zondige keuzes zullen we moeten dragen, maar Hij zal nooit Zichzelf verwijderen van degene die werkelijk berouw toont. 
Vader, we roepen het uit om Uw genade en vergeving. Reinig onze harten. Vernieuw een standvastige geest in ons en herstel onze vreugde over onze redding. Amen.

David - week 6 maandag - overdenking

Lezen: 2 Samuël 11:1-27
SOAP: 2 Samuël 11:27
David koos voor zijn eigen plezier en zette God opzij. Hij werd zelfvoldaan en vergat dat hij een heilig God dient die de  verborgen plekken van ons hart ziet en die zonde haat. 
Als we onvoorzichtig worden en laks, dan al gauw raakt ons hart vol met compromissen voor ons eigen plezier wat uiteindelijk tot zonde leidt. We moeten 'nee' zeggen tegen ons vlees en alles uit ons leven wegdoen waar God niet blij van wordt.
Heer God, help ons om nooit te vergeten dat U heilig bent. Dat we voortdurend U mogen dienen met de keuzes die we maken. Help ons om ons egoïsme met wortel en al uit ons hart te trekken en nee te zeggen tegen ons vlees. Amen

Week 6 overzicht

Hier vind je het overzicht voor week 6 waarin we gaan kijken naar David de zondaar. Duiken jullie met ons mee in Gods Woord als we kijken naar de fouten die David maakte, maar waar wijzelf ook zo gevoelig voor zijn? Er is niemand die goed doet... maar gelukkig mogen wij weten dat er Iemand is gekomen om voor onze zonden te sterven aan het Kruis. Laten we onze blik op Hem, Jezus Christus, richten deze week. 



Week 5 reflectievragen

Hieronder vind je de reflectievragen over week 5 waarin we gekeken hebben naar de bijzondere vriendschap die David had met Jonathan. Maar ook naar de wijze waarop wij onze vriendschappen vorm mogen geven en tot welke hartsgesteldheid God ons oproept.

Vrienden zijn één van Gods grootste zegeningen in ons leven. Wie is jouw “Jonathan”? Maak er een punt van om vandaag die persoon te bellen en te bedanken voor hun vriendschap.Wat een zegen is het om een vriend van Jezus genoemd te worden! Wat betekent dat voor jou?Op welke manier kun je jouw vriendschap met Jezus verdiepen en bewuster er mee bezig zijn?Een gezonde, toegewijde vriendschap vergt tijd met die persoon, eerlijkheid en kwetsbaarheid. Hoe beoordeel je jezelf op een schaal van 1-10 in elk van die gebieden?Waarom denk je dat “vergeef elkaar” is opgenomen in Efeziërs 4:32 wanneer omschreven wordt hoe christenen elkaar behoren te behandelen? Welke impact heeft vergeving op een vriendschap?

David - week 5 vrijdag - overdenking

Lezen: Efeze 4:29-32 SOAP: Efeze 4:32
Vrienden kunnen genade uitdragen naar elkaar. In het licht van hoeveel God ons vergeven heeft, worden wij opgeroepen om vriendelijk en barmhartig te zijn naar elkaar en elkaar te vergeven.
Ben jij op dit moment wrok aan het koesteren? De vijand heeft het liefst dat zij boos zijn op elkaar. Geef hem geen enkele ruimte in je hart. We worden er niet toe opgeroepen om elkaar alleen maar te verdragen of beleefd te zijn naar elkaar. God vraagt van ons om elkaar vrijelijk en volledig te vergeven dat wat we niet verdienen, net zoals Hij dat naar ons toe doet. Hij vraagt ons om elkaar te zien met een blik vol mededogen, geen kritiek. Om voor vergeving te kiezen zal je vrijheid geven.

Heer, dank U dat U ons elke zonde heeft vergeven terwijl we niks hebben gedaan om Uw genade te verdienen. Help ons om onze wrok neer te leggen en voor vergeving te kiezen. Mogen we op elkaar reageren in en met genade. Amen

David - week 5 donderdag - overdenking

Lezen: Spreuken 17:17, Spreuken 18:24
SOAP: Spreuken 17:17
Goede vrienden zijn trouw en blijven komen ook als het leven moeilijk wordt. Ze laten van zich horen en reageren met zorg zelfs als je leven onaangenaam wordt. Christus liet dit aan ons zien als voorbeeld door van ons te houden toen wij nog zondaars waren. Hij wachtte niet op ons om onszelf te reinigen voor Hij Zijn liefde aan ons betoonde. 
Als je alleen maar een vriend bent als de zon schijnt, dan ben je geen echte vriend. Heb je een vriend wiens leven op de kop staat op dit moment? Misschien heb je nog niks laten horen omdat je niet weet wat je moet zeggen. Vraag God om moed en pak die telefoon. Laten we bewust er voor elkaar zijn, juist ook als de stormen woeden.

Heer, dank U dat U ons liefhad op onze donkerste momenten. Help ons om geen mooi-weervrienden te zijn. Geef ons moed om naar elkaar toe te stappen als we liever weg zouden willen rennen en vluchten voor de moeilijke dingen. Amen

David - week 5 woensdag - overdenking

Lezen: Johannes 15:13-17
SOAP: Johannes 15:15
Christus noemt ons Zijn vrienden en Hij definieert vriendschap voor ons door Zijn leven af te leggen om ons te redden. Ware vriendschap vraagt offers als we ervoor kiezen om lief te hebben in Jezus naam. Ware vriendschap vraagt om transparante en echte communicatie.
Waarschijnlijk wordt jij er nooit toe opgeroepen om je leven af te leggen voor je vriend, maar vandaag kan je wel de keuze maken om te dienen in liefde en te bemoedigen. Vrienden maken tijd voor elkaar en zonder aan zichzelf te denken helpen ze in tijden van nood. Vrienden luisteren zonder te oordelen, blijven vertrouwelijk omgaan met informatie en spreken de waarheid tot elkaar in liefde. Vrienden zijn blij met elkaars succes en dagen elkaar uit om Christus na te volgen. Heb je laatst nog gebeden en God gevraagd om je te laten zien hoe je een betere vriend kan zijn? Vraag Hem om deze week te laten zien wat je voor je vrienden kan doen.
Here Jezus, dank U voor het afleggen van Uw le…

David - week 5 dinsdag - overdenking

Lezen: 2 Samuël 1:1-27
SOAP: 2 Samuël 1:26

Jonathan en Saul komen om in de strijd en David rouwt om het verlies van zijn dierbare vriend. De vriendschap tussen David en Jonathan was een bron van kracht in het leven van David – wat zelfs voor hem belangrijker was dan zijn huwelijk. En ondanks dat hun dromen over de toekomst en hoe ze die samen konden vormgeven, niet meer uit konden komen is hun vriendschap toch een geschenk van God geweest wat voor eeuwig blijft bestaan.
Als een vriend ons ontvalt die ons altijd gesteund en van haarzelf gegeven heeft, dan is dat altijd een onbeschrijfelijk verlies. David eerde de herinnering aan Jonathan door hem te herinneren, zijn familie te dienen en om door te gaan in geloof. Net als David hoeven wij niet te rouwen zonder hoop. Op een dag zullen we onze trouwe vrienden weer zien in heerlijkheid. Als je een vriend bent verloren, vraag God om je te troosten in je verdriet en je te laten zien hoe je het leven van die vriend kan gedenken met de keuzes die…

David - week 5 maandag - overdenking

Lezen: 1 Samuël 18:1-5; 1 Samuël 20:42; 1 Samuël23:16-18 SOAP: 1 Samuël 20:42
David was gezegend met een trouwe en liefdevolle vriend, Jonathan. Beide mannen vreesden God en waren elkaar toegewijd als broers. God heeft hun harten aan elkaar verbonden. Er ontstond een vriendschap die in de ogen van de wereld onmogelijk was geweest. Die vriendschap groeide uit tot een bondgenootschap van wederzijdse aanmoediging en steun. Tijdens allerlei moeilijkheden hebben deze mannen ervoor gekozen om elkaar en God te eren. Zelfs toen ze fysiek van elkaar gescheiden waren, bleven hun harten met elkaar verbonden.
Vriendschap die door je geloof gevormd wordt, wordt sterker naarmate je vaker op de proef wordt gesteld. Als je door een moeilijke tijd gaat, is het belangrijk om verbonden te blijven met je vrienden en familie. We ontvangen kracht van elkaar en dat geeft ons moed om door te blijven gaan in het geloof.

Vader, dank U voor de bijzondere gift van vriendschap. Help ons om onze vrienden wijs te kieze…

Week 5 overzicht

We zijn over de helft van onze studie! Deze week gaan we kijken naar vriendschap, want de vriendschap van David en Jonathan is een hele bijzondere in de Bijbel. Het is zo bijzonder om daarbij stil te staan en ook om daarnana te denken wat we als gelovigen voor elkaar mogen zijn.

Hier vind je het leesplan voor deze week en het weekvers om uit je hoofd te leren. Dit vers komt uit Efeze 4. Wat bijzonder om te weten waartoe wij worden opgeroepen: om net als Christus te zijn! En dat kunnen we ook daadwerkelijk zijn: in Zijn kracht mogen we elkaar vergeven en krijgen we mogen Zijn vriendelijkheid en Zijn barmhartigheid. Laten we elkaar bemoedigen deze week en ook delen hoe we er voor elkaar kunnen zijn. 



Week 4 reflectievragen

Hier vind je de reflectie- of studievragen bij week 4. We hebben deze week gekeken naar David als strijder. 


In 1 Samuël 18:14 staat dat de Heer met David was. Wat was het aan David dat God zo behaagde?Wie traint ons, volgens Psalm 144:1-2, voor de strijd die we zullen ondervinden? Welke rol speelt Hij in onze strijd?De eerste keer dat Jezus tot ons kwam, kwam Hij als een baby. De tweede keer dat Hij komt, zal Hij zitten op een wit paard en zal hij rechtvaardig oordeel brengen. Hoe verandert het je kijk op Hem als je Jezus ziet als strijder?David was zelf helemaal niet zo dapper; hij geloofde gewoon dat God is wie Hij zegt dat Hij is. Hoe wordt God omschreven in Psalm 24:8? Hoe geeft deze waarheid ons moed om dapper te zijn in onze strijden?Er is geen twijfel mogelijk dat onze levens gevuld zijn met zichtbare en onzichtbare strijd. Als we kijken naar Efeziërs 6:10-13, hoe moeten we ons voorbereiden op deze strijd?

David - week 4 vrijdag - overdenking

Lezen: Efeze 6:10-18
SOAP: Efeze 6:10-13


Wij zijn soldaten in Gods machtige leger. Elke dag moeten we waakzaam zijn en ons voorbereiden door de wapenrustig aan te doen, want de vijand van onze zielen zoekt een manier om ons te verwonden en ons uit te schakelen zodat we geen dienst kunnen doen voor God. Gods waarheid, gerechtigheid en vrede zullen ons helpen om krachtig te blijven staan als we wandelen in geloof. Maar we moeten leren Gods wapens goed te hanteren door een dagelijkse training die standvastigheid bewerkt.
Is jouw wapenrusting een beetje roestig door het gebrek aan regelmatig gebruik? Laten we ons toewijden aan dagelijkse zwaardoefeningen zodat Gods Woord ons blijft scherpen. Een overwinnend soldaat is altijd waakzaam met zijn wapen in zijn hand. We moeten elke dag opstaan met een #WapenrustingAan mentaliteit.

Almachtige God, dank U dat U elke dag weer voorziet in de dingen die we nodig hebben om een overwinningsleven te leiden. Help ons om scherp te blijven en staande te bl…

David - week 4 donderdag - overdenking

Lezen: Psalm 24
SOAP: Psalm 24:8


De Almachtige God is de Overwinnende Krijgsheld die ons opbeurt en de vijand omverwerpt. Hij heeft Zijn leven afgelegd voor Zijn schepping en de poorten van de redding staan nu wijd open. Hij regeert in de harten van allen die hun leven aan Hem hebben overgegeven. Op een geweldige dag, zeer binnenkort, zal Hij zegevierend terugkeren voor Zijn verlosten en al het onrecht op aarde verdelgen. Ondertussen moeten wij uitkijken naar Zijn wederkomst en een leven van aanbidding leiden voor Hem die het waard is alle eer te ontvangen vanwege Zijn glorie en macht.
Vergeet nooit dat de stem van de Heer zal klinken over Zijn hele schepping. Zijn machtige armen omgeven ons met kracht en vrede vandaag. Zijn glorie is altijd aanwezig in ons leven en verliezen is geen optie.

Geweldige Koning, we aanbidden Uw grootheid vandaag. We geloven dat U bij machte bent om elke deur te openen en elke situatie te veranderen. Dank U dat U ons omgeeft met Uw kracht en vrede. Amen

David - week 4 woensdag - overdenking

Lezen: Openbaring 19:11-16
SOAP: Openbaring 19:11


De apostel Johannes beschrijft hoe de eindtijd eruit ziet in zijn visioen. De verrezen Heer Jezus Christus zal terugkeren om de vijand voor eens en altijd te verslaan. Samen met een leger van hemelse krijgshelden zal Hij als overwinnaar rijdenop een wit paard om de wereld te oordelen en Zijn koninkrijk op aarde te vestigen.
Wij vereren een Koning die al overwonnen heeft en die Zijn Woord houdt. Als we onze blik gericht houden op de aardse dingen, dan zullen we ontmoedigd raken en wanhopen als steeds meer donkerheid de aarde lijkt te bedekken. Maar de strijd is nog niet voorbij! We moeten onze hoop op Zijn beloften stellen en uitkijken naar Zijn glorieuze verschijning.

Heer, help ons eraan te denken dat de strijd nog niet voorbij is. Help ons om niet moedeloos te worden, maar om krachtig te blijven doordat we onze ogen op Uw glorieuze terugkomst gericht te houden. Dank U dat U onze Overwinnaar bent en voor altijd de zonde en de dood hebt ov…

David - week 4 dinsdag - overdenking

Lezen: Psalm 144:1-4 SOAP: Psalm 144:1


David vertrouwde op Gods wijsheid, bescherming en kracht om hem te bevrijden. Hij geloofde dat God hem zou leiden bij elke beslissing die hij zou moeten nemen en dat Hij hem de mogelijkheden zou geven die hij nodig zou hebben om in Zijn naam te strijden. David erkende dat hij de strijd niet alleen aan kon en dat hij de vijand niet kon verslaan uit eigen kracht. Hij hield vast aan de zekere en vaste Rots die zijn Bevrijder is.
Vertrouw jij erop dat God jou de kracht zal geven om de overwinning te behalen? Probeer je de vijand zelf te overwinnen in plaats van je schild van geloof op te heffen? Geen enkele macht op deze aarde kan jouw Verlosser verslaan. Stop met in eigen kracht door te gaan en schuil bij je Vesting. Vraag Hem om je handen te trainen voor de oorlog.

Heer, dank U dat U onze Rots en Vesting bent. Leer ons om volledig op Uw kracht te vertrouwen deze dag. We zien op U als onze helper en leidsman tijdens deze strijd. U alleen kan ons verlos…

David - week 4 maandag - overdenking

Lezen: 1 Samuël 18:6-16 SOAP: 1 Samuël 18:14


David wandelde met God toen hij op het slagveld was. Hij was gehoorzaam aan Gods autoriteit en God zegende zijn wijze keuzes. Hij gaf God de eer voor zijn succes en behield een geest van nederigheid. In plaats van zelf de touwtjes in handen te nemen vertrouwde David erop dat God hem zou verdedigen als hij onjuist behandeld werd.
Een wijze soldaat volgt bevelen op en houdt zich aan het plan. Net als David moeten we erop vertrouwen dat God alles in Zijn hand heeft, ook als de omstandigheden daar niet op duiden. In plaats van onze eigen zin door te drijven moeten we opkijken naar onze Vergelder en Hem vragen onze vijand te verslaan.

Almachtige God, help ons om wijs te wandelen vandaag. Omgeef ons en bescherm ons in moeilijke omstandigheden. Dank U dat U onze Beschermer bent. Laat ons trouw achter U aan gaan in plaats van zelf vooruit te rennen en onze eigen weg te willen gaan. Amen

Week 4 overzicht

Deze week staan we stil bij de krijger die David was, de strijder.

Hier vind je het weekschema.


En het vers om te memoriseren komt deze week uit Efeze 6. Want David was niet zomaar een strijder, maar een strijder die zijn kracht uit de macht van God putte. En daar worden wij ook toe op geroepen! Een hele gezegende week! Weet dat er voor je gebeden wordt.

Week 3 reflectievragen

Hier vind je de reflectie of verdiepingsvragen bij week 3. We hebben gekeken naar de zwakke kanten van David, zijn angst en we zagen hoe hij zwichtte voor verleiding. Maar ook keken we naar onze Heer, hoe Hij ook zwakheid leerde kennen toen Hij als mens op aarde kwam en verleid werd maar niet zondigde. Wat een geweldige Heer die ons zo tegemoet kan komen in onze zwakheid! Hoe reageerde David toen Nathan hem confronteerde met zijn zonde in 2 Samuël 12:1-17? Hoe zou jij gereageerd hebben?Waarom denk je dat God David vergaf voor het slapen met Bathseba, maar niet de consequentie van zijn zondige daden wegnam? Waarom is het belangrijk om te begrijpen dat Jezus onder ons gewoond heeft? (Johannes 1:14)?Jezus kwam vrijwillig naar ons toe en Hij heeft hartzeer, verleidingen en uiteindelijk groot lijden ervaren heeft omwille van ons. Hoe helpt die gedachte om Hem te benaderen nu we gebroken en verleid zijn?Geef een voorbeeld van hoe Gods kracht geopenbaard werd in jouw zwakheid. Wat was de impa…

Week 3 Als je moe bent van het zwak voelen...

Ik zat stil te huilen in de wachtkamer. Mijn emoties werden zelfs mijteveel. Ik was het zat me zo zwak te voelen.
Want uiteindelijk ben ik degene die altijd alles voor elkaar hoort te hebben.
En oh, hoe ik ernaar verlang diepersoon te zijn: de onderhoudsarme, degene die altijd bemoedigt, altijd een lach op haar gezicht heeft, altijd tijd voor de ander heeft en helpt de pijn van anderen te verzachten. Ik veracht mijn eigen behoeftes. Noem het genade, noem het het middelste-kind-syndroom, of noem het een slechte zaak dat ik alles onder controle wil houden. Wat het ook is, het is is vreselijk wanneer je het nietbent. 
De week ervoor had onze kleine groep, die als familie voelt, ons overstelpt met liefde en praktische zorg. Mijn man en ik zaten op de grond in de woonkamer en huilden, terwijl onze vrienden ons omringden en onze kleine zieke zoon opdroegen aan onze capabele Vader. Hij alleen kon hem in een ogenblik beter maken, maar voor Zijn glorie en ons welzijn, heeft Hij ons op een medisch…

David - week 3 vrijdag - overdenking

Lezen: Johannes 15:5; 2 Korinthe 12:9 SOAP: 2 Korinthe 12:9
Als we onze zwakheden belijden en overgeven aan Christus, dan geeft Hij  Zijn overvloedige genade en kracht in ons leven. Onze Heiland haalt misschien niet de zware last van onze omstandigheden weg, maar Hij geeft altijd een veilige rustplaats in Zijn nabijheid om de stormen van het leven te doorstaan. Jezus heeft de dood overwonnen; Hij is zeker sterk genoeg om datgene waar wij nu doorheen gaan te dragen.
Sta jij nu voor overweldigende omstandigheden en moeilijkheden? Voel jij je klein in de schaduw van je moeilijke omstandigheden? Weet dat God alleen lijden toestaat voor een groter heilig doel. In onze onbekwaamheid groeien we in afhankelijkheid van Zijn genade die ons vasthoudt wanneer we te vermoeid zijn om op eigen benen te staan. Vertrouw erop dat Zijn kracht voldoende is voor jouw zwakheid.

Heer, we hebben Uw kracht nodig om deze nieuwe dag tegemoet te gaan. Zonder U kunnen we niets doen. Dank U dat U ons omhult in Uw gena…