Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2016 weergeven

David - week 3 donderdag - overdenking

Lezen: Hebreeën 2:14-18 SOAP: Hebreeën 2:17-18
We hebben een meevoelende Redder die verzocht is zoals wij en begrijpt hoe moeilijk het is om in deze gebroken wereld te leven. Hij verdroeg tegenstand, beledigingen, vervolging en verraad, maar Hij bleef trouw aan Zijn Vader. Christus was gericht op de vreugde die voor Hem lag die er zou zijn als Hij de straf aan het kruis zou dragen om de prijs voor onze zonden te betalen. En nu geeft Zijn opstandigskracht ons elke dag genade en kracht om in de overwinning te wandelen. Als onze Middelaar, hoort Hij ons roepen voor genade en spreekt Hij voor ons als we vergeving nodig hebben.
Jezus begrijpt de onze mentale inspanning die het ons kost om nee te zeggen tegen de zonde. Als wij worstelen met zonde, dan staat Hij klaar om ons te helpen. Als we vallen, dan raapt Hij ons op en zalft onze wonden met Zijn vergeving. Kniel voor Zijn troon van genade vandaag en vraag Hem om je te sterken zodat je ‘nee’ kan zeggen tegen de zondige patronen die er zijn …

David - week 3 woensdag - overdenking

Lezen: Johannes 1:4, 14 SOAP: Johannes 1:14
Jezus kreeg vlees en bloed en werd een mens om onze zielen te redden. Hij spreidde Zijn genade uit door een zondeloos perfect leven te leiden en daarna Zijn leven af te leggen om voor onze zonden te betalen. Zijn leven, dood en opstanding toonden de waarheid van Gods glorieuze beloften aan Zijn mensen zoals de profeten al die jaren hiervoor hadden gezegd.
In plaats van te komen als een Rechter, kwam Christus om het verlorene te zoeken en gevangen vrij te maken. Als we de waarheid van het Evangelie leren kennen en ons leven aan Hem overgeven, dan zal Hij Zijn liefde uitgieten in ons hart. Onze levens zullen veranderd worden in toonbeelden van Zijn genade en glorie.
De Geest van de opgestane Heer leeft in jou vandaag, en je bent hier op aarde om Christus bekend te maken. Heb je een vriend of een geliefde die de Heer niet kent? Vraag God om je te laten zien hoe je Zijn genade op een praktische manier kan laten zien zodat er een deur geopend kan wo…

David - week 3 dinsdag - overdenking

Lezen: 2 Samuël 12:1-17 SOAP: 2 Samuël 12:16-17
David was een passievolle man die fouten maakte. Hij vergat om zijn hart en ogen te beschermen en viel in zonde. Toen de profeet Nathan hem een spiegel voorhield, erkende hij dat hij gezondigd had en had hij berouw. Hij schreeuwde het uit tot God en vroeg of zijn zoon bij Batseba gespaard mocht worden. Hij keerde terug tot de Heer met een berouwvol hart en doorstond de moeilijke consequenties die zijn domme keuzes hadden opgeleverd.
Onze reactie op de kastijding van God moet overgave zijn. Zoals David moeten we op onze knieën gaan voor God en Hem smeken om Zijn genade. Het is zo gemakkelijk om onbewogen en koud te worden voor onze eigen nood voor een Redder als we niet constant ons hart onderzoeken in het licht van Gods Woord.
Vader, dank U voor Uw liefde en vergeving. Maak onze harten zacht voor de waarheid en maak ons nederig zodat we makkelijk terugkeren en berouw hebben. Laat ons U aanbidden vandaag met onze gedachten en daden. Amen.

Week 3 overzicht

Hier is het weekoverzicht van week 3 van onze studie over het leven van David. Deze week gaan we kijken naar de mens David, zijn vluchten voor Saul en de daarbijkomende angsten en zijn fouten rondom Batseba. Daarnaast leggen we wie Jezus voor ons is, onze Redder en Degene die met ons mee kan voelen omdat Hij ook mens was.

Hieronder vind je de weektekst voor deze week. Wat een genade, dat we juist in onze zwakheden mogen weten dat Christus kracht ons sterkt en in ons woont.

David - week 3 maandag - overdenking

Lezen: 1 Samuël 21:10-13 SOAP: 1 Samuël 21:12-13
David vreesde voor zijn leven en liet alles achter en vluchtte weg voor koning Saul. Hij wilde vluchten, maar Gods uitverkorenen vallen altijd op in deze wereld. Zijn leven stond op z’n kop, en in plaats van geloven en vertrouwen, reageerde hij vanuit zijn vlees en probeerde hij een moeilijke situatie te ontvluchten door toneel te spelen.
Heb jij wel eens geprobeerd een situatie te manipuleren door je anders voor te doen? Ben je wel eens gevlucht uit angst, in plaats te staan in geloof? Net als David zijn we allemaal mensen en we reageren vaak vanuit angst en wanhoop in plaats te staan op Gods beloftes en te bedenken dat Hij onze Beschermer is. Laten we ons vandaag voornemen om wijze keuzes te maken en te rusten in Gods zorg. Hij staat aan onze zij.
Heer, dank U dat U ons Schuilplaats en Sterkte bent in moeilijke tijden. Help ons om op Uw beloftes te vertrouwen vandaag in plaats van vast te blijven houden aan twijfel en angst. Diep in ons h…

Week 2 reflectie

Deze tweede week over het leven van David ging over David als man, als mens. 
Hieronder vind je de reflectievragen van die verdieping kunnen geven over afgelopen week. 
Hoewel het koninkrijk aan David beloofd was toen Samuël hem zalfde, moest David vele jaren wachten om de belofte over zijn leven in vervulling te zien gaan. Heeft God een periode van wachten in je leven gebracht? Wat denk je dat Hij je aan het leren is gedurende deze tijd?Waarom denk je dat David zo’n gunst gevonden had bij de Heer?Omdat Jezus’ koninkrijk niet van deze wereld was, was wat Hij liefhad en van waarde achtte anders dan de liefdes en waardes van de wereld. Waarom is het belangrijk om deze waarheid te onthouden?Gerechtigheid en vrede komen wanneer Jezus regeert op Davids troon. Hoe helpt het hebben van dit perspectief je omgaan met onrecht en conflict in je leven?Hoe verandert het de manier waarop je jezelf ziet, wetende dat je bij Gods huisgezin hoort?

David - week 2 vrijdag - overdenking

Lezen: Romeinen 8:17; Efeze 2:19 SOAP: Efeze 2:19
Degenen die hun geloof in Christus hebben zijn geadopteerd in Gods huisgezin. Als Zijn zonen en dochters hebben we volledige vrije toegang tot Hem die op de troon zit en onze erfenis is zeker. Omdat we inwoners zijn van Zijn koninkrijk, moeten we samenwerken als één Lichaam om vrede te laten zien in deze wereld en anderen de weg te wijzen naar de vrijheid.
Herinner je dat deze wereld niet je thuis is. Op de dagen dat je je rusteloos voelt in dit leven, herinner jezelf eraan dat je binnenkort de Koning der Koningen zal zien van aangezicht tot aangezicht. Wat we ook te lijden hebben in dit leven zal niets zijn vergeleken bij de glorie en heerlijkheid die voor ons ligt.
Vader, dank U dat U ons opgenomen hebt in Uw huisgezin. Help ons om licht te reizen in deze wereld en ons niet te zeer te hechten aan de dingen van deze wereld. Amen.

David - week 2 donderdag - overdenking

Lezen: Jesaja 9:5-6 SOAP: Jesaja 9:6
Jesaja legt uit dat het Koninkrijk van de Heer eeuwig is. Hij vestigt een eeuwige vrede in ons hart en verzekert ons ervan dat het recht zal zegevieren over het kwaad. Zijn glorie en heerlijkheid schijnt krachtig in deze door zonde verdorven wereld en hoop groeit in ons hart als we vooruitkijken naar de dag dat de zonde voor altijd verslagen is.
Ben je ontmoedigd door huidige omstandigheden? Houdt vast dat Christus is gezeten aan Gods rechterhand en dat Zijn stem al het aardse geschreeuw overstemd. Kom bij je Koning aan Zijn voeten en leg alle last van je af. Zijn schouders zijn sterk genoeg om elk gewicht te dragen van wat jou ook terneer drukt vandaag.
Machtige God, vul ons met Uw vrede vandaag. Help ons om onze ogen volledig op U gefocust te houden en niet op onze omstandigheden. Breng ons in herinnering dat Uw gerechtigheid voor eeuwig zal bestaan en dat U de overwinning heeft behaald. Amen.

Week 2 Mijn koninkrijk is niet van deze wereld

Afgelopen week hebben we van David's leven geleerd dat het hart belangrijker is dan het uiterlijk (1 Samuël 16:7). God gebruikte David om de weg te banen voor Jezus, en Jezus' koninkrijk is niet zoals iemand ooit had gedacht. Iedereen, behalve God dan. Vandaag zien we dat Jezus kwam om een geestelijk koninkrijk te vestigen, zelfs toen de mensen om Hem heen een materieel koninkrijk wilden. De Joden wilden dat hun langverwachte Messias in hun wereld zou komen en de boel een beetje zou opschudden. Ze wilden dat Hij hun volk zou redden, maar op de manier en met de kracht die zij in gedachten hadden. Ze wilden redding, niet van hun eigen gebrokenheid, zonde en fouten, eerder van hun lichamelijke vijanden en van de onderdrukking die zij ervoeren. Daaraan ten grondslag lag wraak: voor hoe ze zijn behandeld, en voor degenen die hen hadden gekwetst. Ze wilden dat de Romeinse overheersers betalen zouden, zowel letterlijk als figuurlijk. Ik kijk naar mijn eigen hart en leven en zie dat ik ge…

David - week 2 woensdag - overdenking

Lezen: Johannes 18:33-37 SOAP: Johannes 18:36
Jezus is onze Koning, maar de arrogante religieuze leiders uit Zijn tijd begrepen Zijn koninkrijk niet. Zij verwachtten dat Hij brute, politieke kracht zou uitoefenen die hen zou bevrijden van de Romeinse overheersing. Maar, Christus kwam naar de aarde, gezonden door de Vader, om zondaars vrij te maken. Zijn eeuwige Koninkrijk is niet gebonden door tijd en ruimte. Hij regeert in de harten van degenen die hun leven aan Hem overgeven.
Regeert Christus in jouw hart vandaag? Heb je je volledig overgegeven aan Zijn leiding? In plaats van onze eigen weg te gaan en ons eigen gelijk te halen, worden we opgeroepen om elkaar lief te hebben en vrede na te jagen.
Vader, help ons om onze zwaarden neer te leggen en onze strijd te staken en onze harten volledig over te geven aan U. Verlos ons van onze trots en help ons om nederig te dienen in Uw Koninkrijk. Amen.

David - week 2 dinsdag - overdenking

Lezen: 2 Samuël 7:8, 9, 16 SOAP: 2 Samuël 7:16
Wat er met het koninkrijk van David moest gebeuren, dat was Gods plan en niet het plan van David. David wilde heel graag de tempel bouwen voor God, maar Gods doel voor David was grootser dan Davids beperkte blik. God beloofde David om zijn huis, zijn koningschap, voor eeuwig te laten voortduren en dat zijn troon zou leiden tot de Messias.
Als God ‘nee’ zegt tegen onze aardse dromen, moeten we doorgaan in geloof en erop vertrouwen dat Hij een groter, eeuwig, doel voor ogen heeft. God verrast ons altijd door meer te doen dan wij kunnen bidden of denken. Op een dag zal Christus terugkeren op deze aarde en ons kronen met Zijn glorie.

Heer, help ons om erop te vertrouwen dat U een groter plan heeft voor onze toekomst als onze huidige omstandigheden teleurstellend lijken. Help ons om onze plannen en dromen aan Uw voeten te leggen. Help ons om trouw te zijn en niet teleurgesteld te raken omdat we mogen weten dat er grotere dingen op ons wachte…

Week 2: de belofte van een betere koning

Voor altijd en eeuwig; twee woorden die zoveel beloven, maar vaak niet uitkomen. Geliefden leggen deze gelofte af, van Hallmark kaarten tot trouwgeloftes. BFF's maken vriendschapsbanden met deze woorden en dragen kettinkjes om het te bewijzen. Mijn zevenjarige dochter gebruikt deze woorden wanneer ze pinkiezweert dat ze nooit uit huis zal gaan. En als je je ogen sluit en heel goed luistert, zal je zelfs een goed oud countrynummer horen die smeekt voor deze woorden om te worden herhaald en herhaald. Vanaf dat we jong waren, is het leven vol beloftes. Maar we leven lang genoeg om erachter te komen dat voor altijd en eeuwig vaak eindigt in misschien of nooit. In deze wereld worden dromen vaak aan de kant gezet en wat we hebben wordt vaak afgepakt, relaties “voor altijd” stoppen vaak zonder waarschuwing en hoop wordt vaak uitgesteld. In de studie van deze week kijken we naar koning David, wiens verhaal ons uiteindelijk zal wijzen op de belofte van een betere Koning. En het tegenovergeste…

David - week 2 maandag - overdenking

Lezen: 2 Samuël 5:1-5, 9-12 SOAP: 2 Samuël 5:10
David is eindelijk koning over Israël, maar hij weet heel goed dat het niet dankzij mensen is dat hij nu deze positie heeft. God heeft hem op de troon geplaatst en zijn taak is om de Koning der Koningen te dienen en Zijn mensen te beschermen. God is de soevereine Heerser over alles wat leeft, en David was gezegend als koning omdat hij onder Gods autoriteit viel.
Het verhaal van David helpt ons herinneren dat wij niet hier op aarde zijn om te bouwen aan ons eigen koninkrijk. We zijn als rentmeesters geplaatst hier op aarde om God de eer te brengen. We moeten op Gods kracht en wijsheid vertrouwen om de taken die Hij ons gegeven heeft te volbrengen. Wij dragen Zijn naam en we mogen gaan in het volle vertrouwen dat niets Gods Koninkrijk kan dwarsbomen.

Heer, want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. We zijn compleet van U afhankelijk, ook vandaag. Geef toch dat we het zoeken om U te dienen en niet om mensen e…

Week 2 overzicht

We zijn toe aan de tweede week van het bestuderen van het leven van David. Deze week kijken we naar het begin van het koningschap van David en vergelijken we dat met hoe dé Koning werd behandeld in o.a. Johannes 18. Duiken jullie mee in Gods Woord met ons deze week?
Deel je gedachten, je SOAP, je gebedspunten met ons en laten we zo samen optrekken!
Hieronder volgen het leesplan voor deze week en het weekvers om uit te printen, op te hangen en uit ons hoofd te leren.Week 1 reflectie

Niet te geloven dat de eerste week van onze David studie alweer voorbij is! Ik heb ervan genoten om samen Gods Woord open te doen en te kijken naar het nederige begin van David, als jonge herder bij de schapen. Maar ook naar hoe God naar ons omziet als Zijn schapen, Zijn kudde.

Hieronder vind je de reflectievragen, ook wel de studievragen, voor deze eerste week. Om alles nog weer even langs te gaan en dieper te laten inzinken. Deel je gedachten met je studiegroep of met andere vrouwen om je heen om ook hen op die manier te kunnen dienen. We hebben elkaar nodig!
Hoe is God voor je uit gegaan en heeft Hij jou voorbereid om een “David” te zijn voor de mensen in je leven?God geeft meer om de toestand van ons hart dan hoe we aan de buitenkant overkomen. David was de jongste, en toch verkoos God hem boven zijn oudere, grotere broers. Hoe bemoedigt deze waarheid je hart vandaag?Als we God bekijken als onze Herder; wat is een gebied in je leven waar je Hem moet toestaan om jou te leiden?Op welk…

Week 1: wij zijn Gods schapen

Wanneer ik denk aan het leven van een herder klinkt het best relaxt. Je mag je dagen doorbrengen met schattige schapen en super schattige lammetjes, genieten van Gods prachtige schepping, je lunch eten onder een boom, die schaduw biedt, in stilte met een boek als gezelschap (de droom van een introvert). Maar een echte herder zijn was echt hard werken. Je werkdag begon vroeg en eindigde pas laat. Het vereiste lange tochten en continue aandacht op de kudde zodat geen van de schapen kon weglopen. En als er een wegliep, moest de herder het zoeken en terugbrengen naar de kudde. Herders die echt om hun kudde gaven, waren bereid om hun leven op het spel te zetten. Het is zowel interessant als belangrijk dat de Bijbel ons schapen noemt. Er moet voor ons worden gezorgd, we moeten worden geleid. We hebben bescherming en voorziening nodig. Wij hebben hard een herder nodig en de Heer neemt die taak op Zich.  Zoals David voor zijn schapen zorgde, zo zorgt God voor ons, “de schapen van Zijn weide.” Maa…

David - week 1 vrijdag - overdenking

Lezen: Psalm 100 SOAP: Psalm 100:3
De Psalmist moedigt ons aan om ons te verblijden over het dicht bij onze Herder mogen zijn. Als Zijn schapen mogen we rekenen op de zegeningen van Zijn nabijheid, liefdevolle en overvloedige zorg en bescherming. Onze harten moeten overstromen van dankzegging als we eraan denken hoeveel God voor ons gedaan heeft. Laten we vandaag heel dicht bij Hem komen en drinken van Zijn fontein van genade. Wat een geschenk!
Elke dag moeten we ervoor kiezen om Hem heel dichtbij te zijn, te volgen en naar Zijn stem te luisteren. In ons eentje zijn we een gemakkelijke prooi voor de vijand. Dwaal niet alleen af maar blijf in die veilige weide die God voor Zijn kinderen gereed heeft gemaakt. De veiligste plaats op de aarde is heel dicht bij Hem. Volledige vreugde komt van het aanbidden van je Herder en je aan Zijn wegen te onderwerpen. Hoe richt jij je vandaag op Hem? Hoe kies jij voor een leven vol van dankbaarheid dat Hem eer geeft?

Heer, dank U dat U ons omgeeft me…

David - week 1 donderdag - overdenking

Lezen: Jesaja 40:9-11 SOAP: Jesaja 40:10-11
De profeet Jesaja omschrijft de Christus als een liefdevolle Herder die de Zijnen dicht aan de borst draagt. Hij omhult Zijn kudde in Zijn liefde en liefdevol leidt Hij ons naar een veilige weide. Onze Redder heeft Zijn eigen leven voor ons afgelegd als een offer om ons veilig te bewaren. Op een glorieuze dag, zeer binnenkort, zal Hij terugkomen om met een sterke hand de vijand voor eens en altijd uit te schakelen. Hij zal Zijn kudde verzamelen en Zijn trouwe volgers belonen.
We hoeven niks te vrezen vandaag want de Herder houdt ons dicht aan Zijn hart. Hij omgeeft ons met Zijn zorg en Hij zal ons leiden elke stap van de weg tot we veilig thuis zijn.

Vader, als we bang zijn en onzeker over alles wat nog voor ons ligt, help ons dan om ons te herinneren dat U ons in Uw liefdevolle armen draagt en dat U de weg kent. Amen.

Week 1: een liefde als geen ander

''Weet je nog van die keer dat we aan het winkelen waren en jij Chase kwijtraakte?'' Mijn kinderen herinneren me graag aan dit soort dingen. Ze waren en 8, 7, 4 en 2 jaar oud. Het was twee dagen voor Kerst. Ik weet het, ik weet het... 23 december is niet de perfecte dag om nog te gaan winkelen met vier kleintjes. Maar ik wilde graag iets speciaals kopen voor hun papa, dus tegen beter weten in gingen we winkelen. De drukte was immens. De rij voor de kassa alleen al was de lengte van de omtrek van de winkel. Waar was ik aan begonnen? Maar we waren er al en ik was vastbesloten niet met lege handen naar huis terug te keren, dus wrongen we ons door de menigte met de peuter in de wagen en drie jongens, die ik duidelijk gezegd had dicht bij mij te blijven. Het ene moment voelde ik zijn kleine lichaampje stevig tegen mijn been aan; en het volgende moment was hij weg. In een zee van mensen, kledingrekken en actierekken zochten we, naar wat als een eeuwigheid voelde, naar de jongen.…

David - week 1 woensdag - overdenking

Lezen: Ezechiël 34:15-31 SOAP: Ezechiël 34:15-16, 31
God beschermd en zorgt voor Zijn kinderen zoals een herder zorgt voor zijn schapen. Hij heelt onze wonden en geeft ons kracht als we te zwak zijn om zelf door te gaan. Hij leidt ons naar veilige weiden waar de wolven die ons willen verslinden niet kunnen komen en Hij zoekt degenen die de weg kwijt zijn geraakt. Hij behoedt trouw Zijn schapen van kwaad en herstelt hen die terugkeren naar Zijn kudde. Onze Herder is een verzorger die trouw blijft aan Zijn Woord en Hij zal nooit ophouden om naar ons om te kijken en ons te geven wat we nodig hebben.
Voel jij je kapot en beschadigd? Roep het uit tot je Herder en laat Hem je volledig oprichten. Hij zorgt teder voor hen die de Zijnen zijn.

Grote Herder, we hebben Uw bescherming nodig vandaag. Dank U voor het verzorgen en genezen van onze wonden en dat U ons terug hebt gebracht tot Uw kudde. Help ons om aan Uw voeten te rusten en nooit meer van U af te dwalen. Amen.

David - week 1 dinsdag - overdenking

Lezen: 1 Samuël 17:12-15, 32-37 SOAP: 1 Samuël 17:14-15
David leerde op God te vertrouwen terwijl hij zijn schapen weidde. Omdat God hem steeds trouw was in het verslaan van de leeuwen en beren in het veld, twijfelde David geen moment dat God hem ook nu zou helpen om die reus op het slagveld te verslaan. David begreep dat de kracht om de vijand te verslaan niet zijn eigen vermogen zou zijn, maar dat het Gods werk zou zijn. Zijn taak was om God nederig te gehoorzamen en trouw te blijven aan zijn taak. Of hij nou op zijn schapen past, voor zijn vader taken vervulde of een reus tegemoet zou treden, Davids verlangen was om God te behagen, niet om toegejuicht te worden.
Op dit moment voel je je misschien onbelangrijk als je door de ogen van de wereld kijkt, maar God ziet een bereid hart. Gewone daden van gehoorzaamheid zoals die van David kunnen een buitengewoon verschil maken. Als we ervoor kiezen om God te vertrouwen en Hem te gehoorzamen in kleine dingen, zal God Zich verheugen over on…

Week 1: als jij niet de eerste keus bent...

Ik ben zo blij dat je meedoet met onze online zomerstudie: David! Ik ben zo enthousiast dat je meedoet en ik bid al vanaf het begin van deze David studie voor jou en iedereen die meedoet. 
Voor degenen die nieuw zijn bij Love God Greatly, zorg ervoor dat je je aanmeldt voor onze blog zodat je geen enkele post mist! We moedigen je ook aan om onze David studiegids te kopen of te downloaden, wanneer je dit nog niet gedaan hebt. Onze studiegids is een geweldige manier om je te helpen dieper in Gods Woord te duiken, en zowel gedisciplineerd en georganiseerd te blijven. We maken gebruik van een simpele maar effectieve manier om ons in Gods Woord te verdiepen. Deze methode noemen we SOAP, hier kun je er meer over lezen.
Elke sessie horen we over vrouwen die naar hun vriendinnen toestappen om met hen samen Bijbelstudie te doen, geweldig! Als je geen groep hebt om dit mee te doen, dan is er altijd nog Facebook, Instagram of onze blog waar je jouw bevindingen kunt delen met andere vrouwen. Dit is…