Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Het is nooit te laat

Na al de oordelen die wij lazen in het boek Hosea, brengt het vers van Petrus ons in herinnering dat onze God geduld heeft met ons en niet wil dat iemand verloren gaat. Hij wacht geduldig af tot allen tot bekering komen.
Israël moest terugkeren naar God. De Heer gebruikte extreme maatregelen om ervoor te zorgen dat het volk zijn hart op Hem zou richten. Maar uiteindelijk was dat wat het volk wenste en waar het om vroeg. Ook al keert Zijn volk zich van Hem af, God zal het nooit loslaten, ook niet als Hij het volk tuchtigt, want Hij is trouw aan Zijn verbond en aan Zijn beloften.
Ben jij, op wat voor manier dan ook, van God afgedwaald? Er is altijd tijd en gelegenheid om naar Hem terug te keren. Nehemia geeft ons de sleutel: bekeer je en neem Gods geboden in acht. Als wij terugkeren naar de Heer, zullen we in nederigheid moeten komen. We moeten erkennen dat wij gezondigd hebben en volkomen afhankelijk zijn van Gods genade. Aarzel niet en keer terug naar God. Denk niet dat jouw zonde te…
Recente posts

Hij pleit voor ons

De inval van de Assyriërs zou zijn als een hete, droge wind uit de woestijn die het volk zou verstikken en hun wateren zou doen verdrogen. Al de schatten van het volk zouden worden weggeroofd, en hun kostbaarste bezit, hun kinderen, zou genadeloos gedood worden. Waarom? Omdat het volk niet tot God wilde terugkeren.
Ik denk dat God zich afvroeg: “Wat zou Ik nog meer kunnen doen? Wat zou er nog meer moeten gebeuren om dit hardnekkige volk bij Mij terug te brengen? Is het nog niet genoeg?”
We zijn gewend God de schuld te geven van al onze problemen en onze strijd. Maar we zien niet in dat wij de schuld moeten zoeken bij onszelf. Als wij God als onrechtvaardig beschouwen of denken dat Hij niet om ons geeft, dan zouden we eens goed naar ons eigen leven moeten kijken en ons af moeten vragen of wij rekening houden met God of alleen geïnteresseerd zijn in ons eigen welzijn.
Vader, ik heb er spijt van dat ik U de schuld geef als dingen in mijn leven niet gaan zoals ik vind dat ze zouden moete…

Overwinnaar van de dood, machtige Redder

Geen koning, geen vorst en geen heerser was in staat om Israël te behoeden voor de op handen zijnde slavernij en ballingschap. Israël wendde zich tot zijn aardse heersers in plaats van tot God. Keer op keer bood God Zijn zegen en Zijn verzoening aan, maar Israël keerde zich tegen zijn Helper. God was als enige in staat om hen te redden en zij verwierpen Hem. Hij zegt: “Ik ben de Heer, uw God […] Een God behalve Mij mag u daarom niet erkennen, en buiten Mij is er geen Heiland.”(13:4). Er is geen andere Heiland dan Jezus Christus, God de Zoon.
Jezus kwam op aarde om Zijn leven te geven als een losprijs voor zondaars. Romeinen 5:8 zegt: “Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren.” Wij waren net zulke zondaars als het volk Israël. Voor God is er geen kleine of grote zonde, Hij verafschuwt alle soorten zonde.
Buiten Jezus Christus is er geen Heiland. Hij overwon het graf. Hij overwon de dood. Hij verrees om ons nieuw leven te geven. Laten wij Hem vandaag prijzen!
Lieve Heer, U …

Tot Zijn eer en glorie

Vanwege hun zonden zit het volk Israël in een neerwaartse spiraal. Ze zondigen steeds erger. Berouw is er niet en er is geen enkel bewustzijn van hoe de zonde hen omlaag trekt. Zolang zij Baäl vereren, zegent God hen niet, maar dat zorgt er niet voor dat zij ermee ophouden. Zij raken steeds meer verknocht aan hun afgoderij.
Om hun afgoderij te kunnen bedrijven maakten zij metalen afgodsbeelden. Zij maakten ze van zilver, en mijn aandacht werd in deze verzen getrokken door het feit dat de beelden op vaardige wijze door vaklieden werden gemaakt. Ik moet er steeds maar aan denken hoe die Israëlieten hun vakmanschap verspilden. In plaats van geweldige dingen te doen tot eer van God met wat Hij hun had gegeven, gebruikten ze hun vakmanschap om afgoden te maken.
En jij, hoe gebruik jij de vaardigheden en talenten die God jou heeft gegeven? Gebruik jij ze tot eer van God? Of gebruik je ze in je eigen belang? Psalm 1 houdt ons voor dat de Heer de weg van de rechtvaardigen en de weg van de godd…

Wat leeft er in je hart?

Vandaag gaan wij verder met de vergelijking tussen Jakob en het volk Israël. Hosea herinnert het volk aan de tijd dat Jakob naar zijn oom ging en zeven jaar werkte om te kunnen trouwen met Rachel. Hosea legt hier een verband tussen de komende ballingschap van Israël en Jakobs ballingschap toen hij voor Ezau vluchtte naar Laban.
Hosea herinnert het volk eraan dat God altijd al profeten heeft gestuurd naar Israël. Deze profeten spraken het Woord van God tot het volk, maar zij verwierpen Zijn woord. Zij keerden zich af van het Woord van de levende God en bedreven afgoderij. (verzen 11-14). Daarmee lokten zij de toorn van God uit, en door het vergieten van onschuldig bloed daagden zij Hem nog meer uit.
Zij waren zo slecht en hadden zulke wreedheden bedreven, dat zij hun verdiende loon zouden krijgen. Dit gedeelte herinnert mij aan Deuteronomium 8:2 – “Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Here, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou veroo…

Niets kan ons scheiden

Hoewel Israël materiële welvaart en gerieflijke huizen had, zou Gods oordeel hen in ballingschap brengen en ze zouden weer in simpele tenten wonen. Omdat God dit door middel van de profeten had gezegd stond dit oordeel vast, maar toch luisterde het volk niet.
“Trots komt voor de ondergang, en hoogmoed komt voor de val.”(Spreuken 16:18). Het volk Israël vertrouwde op zijn welvaart en op hun financiële succes en luisterde niet naar Hosea. Uiteindelijk wilden ze helemaal niet luisteren naar God. Maar God zou onverwacht hun toekomst op zijn kop zetten: ze zouden opnieuw in tenten wonen. Zij zouden al hun aardse bezit moeten verlaten en helemaal opnieuw moeten beginnen.
Het goede nieuws is dat we kunnen God nooit verliezen, ook al verliezen we alles wat we hebben. En we hebben de verzekering dat niets, maar dan ook helemaal niets, ons zal kunnen scheiden van Zijn liefde.
Ik prijs U, Vader, dat ik verzekerd ben dat noch dood, noch leven, nog engelen noch overheden, noch tegenwoordige, noc…

Vechten of overgeven

Deze verzen herinneren ons aan bepaalde episodes uit de geschiedenis van Jakob. Hosea vergelijkt hem met het volk Israël. In het oude Israël was een “hiel-vasthouder” een oplichter, iemand die met list en oneerlijke middelen zijn doel probeerde te bereiken. God zegt door middel van Hosea: “Dat was Jakob en nu is dat Israël”.
Maar, ondanks de overeenkomsten wijst de profeet op een verschil tussen Jakob en het volk Israël. Hij herinnert aan de worsteling tussen Jakob en de engel in Genesis 32:24-30. Jakob weigerde zich aan God over te geven, en daarom eiste God zijn overgave letterlijk tijdens een worstelpartij. Jakob verloor het gevecht. Hij kwam tot het besef dat God hem had verslagen en hij kon niets anders doen dan zich aan God vastklemmen en om een zegen smeken.
Hosea grijpt in deze verzen terug op het verhaal van Jakob en laat Israël daardoor zien wat zij moeten doen: in plaats van te strijden met God moeten zij zich overgeven.
Er zijn in het leven twee manieren om lessen te lere…