Doorgaan naar hoofdcontent

Zegen wie u vervloeken
Toen nam Haman dat gewaad en dat paard, kleedde Mordechai met het gewaad, deed hem rijden over het plein van de stad en riep voor hem uit: “Zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning  behaagt eer te bewijzen!” Esther 6:11

Dit vers is een perfecte samenvatting van wat we bij het bestuderen van het boek Esther deze week zagen gebeuren.

Haman denkt dat de koning hem eer gaat bewijzen, maar het tegendeel is waar: het is Mordechai die deze bijzondere gunst ontvangt. Na deze zwartste dag in Hamans leven gaat hij naar huis, verteerd door schaamte. Niets kan hij doen tegen deze man die hij meer dan wie ook haat.

En Mordechai? Die gaat terug naar de poort van de koning. Hij is nog steeds bezorgd over de dreiging die de Joden boven het hoofd hangt en gaat direct terug naar het paleis. De eer die hem is bewezen, stijgt hem niet naar het hoofd.

De man die Haman zo vervloekte, werd nu verhoogd en begunstigd. En Haman, die zo streefde naar zijn eigen verheffing, werd vervloekt. Ik wil het even hebben over dat zegenen van degene die ons vervloekt. Het vers voor de SOAP van vandaag is Genesis 12:3“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloektzal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.”

God belooft hier aan Abram dat Hij zal strijden tegen diens vijanden. Zij zullen vervloekt worden en wie vóór Abram zijn, zullen gezegend worden. In niet mis te verstane bewoordingen laat Hij Abram weten dat Hij, de HEERE, aan zijn zijde staat en dat alle volken in hem gezegend zullen worden.

Deze belofte geldt nog steeds, ook voor jou en voor mij. Telkens opnieuw zegt God tegen Zijn volk dat Hij aan hun kant staat. Tegen ons zegt Hij dat wij gezegend zullen worden (Handelingen 3:25) als wij kinderen van Abraham zijn (door het geloof in Christus). En in Romeinen 8:31 stelt Paulus de vraag:  “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” Alleen dankzij het bloed van Jezus kan God voor ons zijn.

Laten we eerlijk zijn: lang niet altijd ervaren we voor ons gevoel dat God aan onze kant staat (Psalm 73). Er zijn zoveel dingen die tegen ons lijken te zijn, zoals een regering, of overheden, of bepaalde personen, of omstandigheden. Maar God, Die in ons is en voor ons is, is machtiger dan welke omstandigheden of personen ook, die tegen ons zijn.  (1 Johannes 4:4).

ONZE REACTIE

Wat we wel goed moeten onthouden is het volgende: er wordt nergens tegen ons gezegd dat wij moeten vervloeken wie ons vervloekt. Alleen God mag dat doen.

De HEERE zal het voor ons volbrengen (Psalm 138:8)
"Er is een goede reden waarom wij behoren te zegenen wie ons vervloeken, want dat God hen zal vervloeken is voldoende." – Matthew Henry.

Maar tegen ons wordt gezegd dat wij moeten zegenen wie ons vervloeken (Lukas 6:28). Wow, dat is geen kleinigheid. Maar wat betekent dat dan?

Onze vijanden of mensen die tegen ons zijn liefhebben, betekent: het goede voor hen zoeken. Het betekent dat wij onze gevoelens van afkeer bedwingen en hun niet het kwade toewensen. Het betekent dat we afrekenen met die behoefte van ons hart om kwaad met kwaad te vergelden.

Maar hoe doe je dat? Door voor hen te bidden, door vriendelijk te spreken over hen en met hen. EN door hun goed te doen.

Onze vijanden liefhebben, houden van de mensen die ons het kwade toewensen, mensen die ons dwarszitten, die geen liefde teruggeven en kwaad van ons spreken en haatdragend zijn naar ons toe. Maar daar heb je het nou: om zoveel goedheid op te brengen, dat zit niet in onze aard.

“Onze Here God moet wel erg vroom zijn om van zulke deugnieten te houden. Zelf kan ik dat niet, en dat terwijl ikzelf ook een deugniet ben.” - Maarten Luther.

Ja, deugnieten, en nog erger, dat zijn we! De hemel zij dank voor Jezus, ons volmaakte voorbeeld. Hij toonde genade en ontferming voor hen die Hem in het gezicht spuugden, die Hem vals beschuldigden, die Hem bespotten, martelden en doodden.

Hij is niet alleen ons voorbeeld. Hij is ook onze hoop. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar voor mij is dit iets onmogelijks. Zelfs al zou ik uiterlijk vriendelijk zijn, in mijn hart zou ik ermee worstelen. Dat is geen excuus, maar het maakt wel het offer van Christus des te kostbaarder. Het was voor ons, dat Jezus zijn vijanden liefhad. Voor ons verdroeg Hij in volmaakte genade de valse beschuldigingen en de roddelpraat, en voor al die keren dat wij tekort zouden schieten in het zegenen van onze vijanden is Hij aan het kruis gestorven.

Wij zijn geroepen om de moeilijkste weg te kiezen door het juiste te doen, om te zegenen wie ons vervloeken en om lief te hebben wie tegen ons zijn, maar we zijn niet geroepen om die weg alleen te gaan. God is met ons en voor ons en ten slotte zal Hij het voor ons voltooien – de waarheid zal overwinnen.

"Als wij gaan staan voor wat recht is, dan zullen we vijanden hebben. Zij zullen vinden dat zij terecht vijandig zijn. Maar Jezus zegt: hoe dan ook, heb ze lief. Vijandige mensen verwachten vijandschap terug te krijgen. Jezus zegt: laat ze verrast staan." – Ray Ortland.

Kijkend naar Jezus,
Uitdaging Week 5: Ga deze week bidden voor degenen die niet van je houden. Als er gedachten van wraak of onvrede in je opkomen, breng die gedachten dan in gebed. Bid tot God dat Hij jou op bovennatuurlijke wijze helpt om toch lief te hebben wanneer jij dat eigenlijk niet wil en prijs Zijn naam, ook al voel je je onzeker.

Weekvers week 5: 


Leesplan week 5:


Reacties