Doorgaan naar hoofdcontent

Wees heiligDit is onze laatste dag van de Jozuastudie! In deze verzen vinden we Jozua’s laatste toespraak tot het volk Israël. Hij drukt hen op het hart de afgoden uit hun midden weg te doen en vraagt hen de Heere te dienen. Hij herinnert hen er echter ook aan dat zij heilig moeten zijn om de Heere te kunnen dienen.

Wat betekent dat precies? Het volk kon God niet dienen, tenzij de mensen de afgoden wegdeden die ze nog aanbaden. Zij moesten er bewust voor kiezen om God te dienen, niet omdat het moest, maar omdat ze dat zelf wilden.

In het geheim aanbad het volk afgoden en sommige mensen aanbaden zelfs nog Egyptische goden. Als de geschiedenis van het volk Israël iets liet zien, dan was het wel dat zij heel makkelijk beloofden gehoorzaam te zijn aan God, maar zodra ze zich daadwerkelijk aan Zijn geboden moesten houden, was die belofte snel verbroken.

God had hun het land gegeven dat Hij aan hun ouders had beloofd. Al Zijn beloften waren vervuld en nu was het aan de Israëlieten om een keus te maken. Wilden ze God dienen of hun afgoden? Het was het één of het ander. Zij konden geen zegen van God ontvangen terwijl ze nog afgoden dienden.

Hetzelfde geldt voor ons.

Wij kunnen niet van God verwachten dat Hij ons zegent, terwijl wij ons er niet toe zetten heilig te leven. God wil jou gebruiken. Hij heeft een plaats, een plan en een doel voor al Zijn kinderen. Wij moeten echter wel God gehoorzamen en een godsvruchtig leven leiden, om van nut te kunnen zijn voor het Koninkrijk.

“Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan hiervan reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereedgemaakt.” 2 Timotheüs 2:20-21

Wij zijn Gods kinderen. Wij zijn uitverkoren. Wij zijn geliefd. God heeft een hoge prijs voor ons leven betaald. Allen die door God gered zijn, moeten bereid zijn om een godsvruchtig, heilig leven te leiden.

Mijn vraag aan jou is: ben jij een voorwerp tot glorie en eer van God, of voor oneervol gebruik? Wat is jouw antwoord aan de God die jou wil gebruiken tot opbouw van Zijn Koninkrijk en om het goede nieuws van verlossing te verkondigen?

“Wanneer iemand een nuttig voorwerp is, voor eervol gebruik, dan laat hij zich niet in met zaken die in de wereld populair zijn, zelfs niet in de “religieuze” wereld. Zo iemand blijft heilig, dat wil zeggen, afgezonderd van alles wat hem zou kunnen verontreinigen.” Wiersbe, W. Be Faithful

Wanneer we vandaag het boek Jozua uitlezen, is het aan jou om ervoor te kiezen alleen God te dienen. Zijn er nog afgoden in je leven die Gods plaats innemen? Staat Hij in jouw leven op de eerste plaats? Of wordt je door zonden overwonnen en uit de wedstrijd gehaald?

God wil dat jij in je leven steeds meer op Jezus gaat lijken (Rom. 8:29). Het feit dat wij een Heilig God kennen, moet onze manier van leven veranderen.

Tevreden in Zijn dienst,


Reacties