Doorgaan naar hoofdcontent

Een integere levenswandel
Het waren kwade dagen in de tijd van Micha! Het volk Israël bleef keer op keer tegen God zondigen. Ze wilden niet leven zoals God had opgedragen, maar zoals de volkeren om hen heen. Ze aanbaden afgoden en hielden zich niet aan de wet die God hun gegeven had. Met hun zonden riepen zij het oordeel over zichzelf af en zowel Israël als Juda werden in gevangenschap weggevoerd.

De Bijbelverzen van vandaag spreken over het duizendjarig koninkrijk van Jezus’ wederkomst. Dan zal Hij elke afgod uit hun midden uitroeien, alles wat zij in plaats van God aanbidden. Alles waar zij op vertrouwen in plaats van op God, zal Hij vernietigen.

Hij zal doen wat het volk had moeten doen.

Als christenen zijn wij geroepen om anders te leven dan de mensen in de wereld om ons heen. Wij zijn geroepen om smetteloos en onberispelijk te zijn en te schijnen als lichten te midden van een verkeerd en ontaard geslacht (Filippenzen 2:15). De gemeente ziet uit naar het moment dat de Heer zal terugkomen en ons tot Zich zal nemen (1 Thessalonicenzen 4:13-18).

De vraag die ik mijzelf vandaag stel is … hoe wacht ik daarop?

Wij, de gemeente, zijn geroepen om een rechtvaardig leven te leiden, dat zich onderscheidt van een werelds leven. Wij zijn geroepen tot een integere levenswandel. Dat wil zeggen dat wij ons in het openbaar precies zo voordoen als wij in werkelijkheid zijn.

We zien in Psalm 50 een beschrijving van het leven van een verdorven man. Deze beschrijving kan voor ons een checklist zijn bij het overdenken van onze eigen levenswandel. Wat zijn de dingen waar ik van houd en waar ik mijn tijd, geld en energie in steek? Waar liggen mijn prioriteiten? Met wat voor mensen breng ik mijn tijd door en wat is dan de invulling van die tijd? Welke woorden komen uit mijn mond? Zijn het leugens, roddels of is het kwaadsprekerij? Hoe ga ik met anderen om? Zien zij Jezus in mij of zijn ze verbaasd wanneer ze horen dat ik christen ben?

De antwoorden op die vragen tonen aan of ik een licht ben voor deze wereld, of dat mijn kaars aan het doven is. Ik moet anders zijn. Mijn licht moet helder schijnen, waar ik ook ben, tot op de dag dat ik deze wereld verlaat.

Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht, u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt! – 2 Petrus 3:10-12

Als wij werkelijk geloven dat Jezus terug zal komen, waarom verheerlijken wij God dan niet met ons leven? Waarom is ons leven dan niet anders dan dat van mensen in wie de Heilige Geest niet woont? Ons geloof in de wederkomst van de Heer zou ons leven moeten veranderen.

Lieve vriendin, vergeet niet dat alles op aarde zal vergaan. Alles wat wij hier vergaren, onze grote huizen en aardse bezittingen, zal verdwijnen. Wanneer je vandaag deze verzen overdenkt, maak er dan een prioriteit van om oprecht te leven in afwachting van Jezus’ komst en integer te zijn in je levenswandel. Streef naar heiligheid en godsvrucht in plaats van aardse bezittingen, totdat Hij komt, en laat je licht helder schijnen.

Tevreden in Zijn dienst,

Edurne

Reacties