Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2019 weergeven

Samen van start

Groepsleidster zijn? Nee, dank je. Het woord leidster is nou niet een woord dat ik direct bij mezelf vind passen. Wie ben ik om een ander iets te vertellen over wat ze met haar stille tijd moet doen? Een ander is vast veel attenter voor groepsleden dan ik kan zijn. Geduld met tieners heb ik wel, maar met volwassenen? Ik weet het niet hoor...

Een poosje geleden kwam ik een kennis tegen in de kerk. We hadden elkaar al jaren niet meer gezien. De laatste keer dat ik haar zag, was ze een jaar of zestien. Nu is ze een prachtige volwassen dame.  Zou zij het leuk vinden om samen een studie van Love God Greatly te doen? 

In de tussentijd had ik contact met twee ervaren groepsleidsters. Hoe is het eigenlijk om een groep te leiden, vroeg ik hen. Het klink zo... groots. Henriëtte reageerde al snel en ze stelde me gerust. 'Het gaat erom dat je zorgt dat iedereen kan starten.' Met haar groep heeft Henriëtte gekozen om contact te houden via WhatsApp en e-mail. De SOAPs deelt iedereen via de ma…

De materialen bij de studie over Micha staan voor je klaar!

Een nieuwe studie is voor ons altijd weer een mooi nieuw begin. Het is een moment waar we elke keer opnieuw enorm naar uitkijken. We staan te trappelen om samen met jou weer van start te gaan! We beginnen met onze Bijbelstudie over het boek Micha op maandag 6 mei.

Zou jij deze studie ook willen doen? Misschien kun je deze week andere vrouwen vragen of zij de studie samen met jou willen gaan doen. Denk eens aan de vrouwen uit je wijk, de moeders van het schoolplein, de meiden van je werk of de zussen uit de kerk. Zouden zij zo'n studie met jou samen willen doen? 

De studies zijn door het flexibele format makkelijk om samen te doen. Elke deelnemer schrijft een SOAP en deelt deze met de groep. Het maakt niet uit of je dit 's ochtends, 's middags of 's avonds doet. Door elkaars woorden en gebeden te lezen, bouw je niet alleen jezelf op, maar ook de ander. Door te reageren op elkaar, kun je elkaar bemoedigen of elkaar helpen om de teksten te begrijpen. Samen groeien we zo in …

Ontmoetingsdag regio Zuid-Holland

Save the date!

Zaterdag 11 mei a.s. staat er een regionale ontmoetingsdag gepland voor alle vrouwen die meedoen met de LoveGodGreatly studies!

Woon je in de regio Zuid-Holland en omstreken? Houd deze middag dan vrij in je agenda en meld je aan via lovegodgreatlynederlands@gmail.com!

Centraal staat ontmoeting, verdieping en gezelligheid! We gaan zeker wat bidden en zingen, maar het is kleinschalig en eenvoudig. Gewoon alsof je bij mij op de koffie komt ;).

Zie ik je dan?

groetjes Charissa

Onze nieuwe studie over Micha: Recht doen, trouw betrachten en nederig de gaan van je God

Op maandag 6 mei start onze nieuwe studie over het boek Micha. Doe je mee? 

Recht doen
Trouw betrachten
Nederig de weg gaan van je God 


Een studie over Micha
Het leven is niet altijd zoals we het graag zouden willen. In een wereld vol zonde, onrecht en pijn kunnen we ons overweldigd en moedeloos voelen. We hebben te maken met zonde, beproevingen en wanhoop. Maar we kennen Iemand met meer kracht en Hij is er altijd om ons te verlossen, te leiden en door moeilijke momenten heen te helpen.
Door ons in het boek Micha te verdiepen, zullen we leren over een profeet die op moedige wijze zonde, het aankomende oordeel van God en Zijn overvloedige genade belicht.
Micha maakt bekend aan het volk van God hoe destructief het onrecht is voor de relatie met anderen en hij vertelt wat een gruwel dit onrecht is in Gods ogen. Hij brengt ook de zonde van afgoderij aan het licht. Als we iets meer liefhebben dan God, is dat een afgod geworden en dat krenkt God.
BIJ GOD VINDEN WE HOOP OP HERSTEL
HOOP OP OVERWINNI…

Ontvang Gods liefde

Ik wil graag een wijze vrouw zijn. En ik weet dat er maar één manier is om wijs te zijn: Gods Woord kennen en er elke dag naar leven. Een wijze vrouw zal de boodschap die door heel het boek Hosea klinkt zeker opmerken. Zij zal begrijpen dat God in Zijn genade een wonderlijke mogelijkheid tot berouw en herstel geeft, en dat het gevaarlijk en dwaas is om die uitnodiging te negeren.
Een wijze en verstandige vrouw zal zelfs in het aangekondigde oordeel zien dat Gods wegen recht zijn, en dat elke aankondiging van het oordeel tegelijk een uitnodiging tot bekering is.
“Het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen” (1 Korinthe 1:25). Het meest “dwaze” en meest “zwakke” moment van God was aan het kruis, maar het was oneindig veel wijzer en sterker dan waar mensen ooit toe in staat zullen zijn. De redding is geen prestatie van menselijke wijsheid; het is de omarming van Gods liefde die plaatsvond op Golgotha. En die liefde zal nooit vergaan.
Hemelse…

Het is nooit te laat

Na al de oordelen die wij lazen in het boek Hosea, brengt het vers van Petrus ons in herinnering dat onze God geduld heeft met ons en niet wil dat iemand verloren gaat. Hij wacht geduldig af tot allen tot bekering komen.
Israël moest terugkeren naar God. De Heer gebruikte extreme maatregelen om ervoor te zorgen dat het volk zijn hart op Hem zou richten. Maar uiteindelijk was dat wat het volk wenste en waar het om vroeg. Ook al keert Zijn volk zich van Hem af, God zal het nooit loslaten, ook niet als Hij het volk tuchtigt, want Hij is trouw aan Zijn verbond en aan Zijn beloften.
Ben jij, op wat voor manier dan ook, van God afgedwaald? Er is altijd tijd en gelegenheid om naar Hem terug te keren. Nehemia geeft ons de sleutel: bekeer je en neem Gods geboden in acht. Als wij terugkeren naar de Heer, zullen we in nederigheid moeten komen. We moeten erkennen dat wij gezondigd hebben en volkomen afhankelijk zijn van Gods genade. Aarzel niet en keer terug naar God. Denk niet dat jouw zonde te…

Hij pleit voor ons

De inval van de Assyriërs zou zijn als een hete, droge wind uit de woestijn die het volk zou verstikken en hun wateren zou doen verdrogen. Al de schatten van het volk zouden worden weggeroofd, en hun kostbaarste bezit, hun kinderen, zou genadeloos gedood worden. Waarom? Omdat het volk niet tot God wilde terugkeren.
Ik denk dat God zich afvroeg: “Wat zou Ik nog meer kunnen doen? Wat zou er nog meer moeten gebeuren om dit hardnekkige volk bij Mij terug te brengen? Is het nog niet genoeg?”
We zijn gewend God de schuld te geven van al onze problemen en onze strijd. Maar we zien niet in dat wij de schuld moeten zoeken bij onszelf. Als wij God als onrechtvaardig beschouwen of denken dat Hij niet om ons geeft, dan zouden we eens goed naar ons eigen leven moeten kijken en ons af moeten vragen of wij rekening houden met God of alleen geïnteresseerd zijn in ons eigen welzijn.
Vader, ik heb er spijt van dat ik U de schuld geef als dingen in mijn leven niet gaan zoals ik vind dat ze zouden moete…

Overwinnaar van de dood, machtige Redder

Geen koning, geen vorst en geen heerser was in staat om Israël te behoeden voor de op handen zijnde slavernij en ballingschap. Israël wendde zich tot zijn aardse heersers in plaats van tot God. Keer op keer bood God Zijn zegen en Zijn verzoening aan, maar Israël keerde zich tegen zijn Helper. God was als enige in staat om hen te redden en zij verwierpen Hem. Hij zegt: “Ik ben de Heer, uw God […] Een God behalve Mij mag u daarom niet erkennen, en buiten Mij is er geen Heiland.”(13:4). Er is geen andere Heiland dan Jezus Christus, God de Zoon.
Jezus kwam op aarde om Zijn leven te geven als een losprijs voor zondaars. Romeinen 5:8 zegt: “Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren.” Wij waren net zulke zondaars als het volk Israël. Voor God is er geen kleine of grote zonde, Hij verafschuwt alle soorten zonde.
Buiten Jezus Christus is er geen Heiland. Hij overwon het graf. Hij overwon de dood. Hij verrees om ons nieuw leven te geven. Laten wij Hem vandaag prijzen!
Lieve Heer, U …

Tot Zijn eer en glorie

Vanwege hun zonden zit het volk Israël in een neerwaartse spiraal. Ze zondigen steeds erger. Berouw is er niet en er is geen enkel bewustzijn van hoe de zonde hen omlaag trekt. Zolang zij Baäl vereren, zegent God hen niet, maar dat zorgt er niet voor dat zij ermee ophouden. Zij raken steeds meer verknocht aan hun afgoderij.
Om hun afgoderij te kunnen bedrijven maakten zij metalen afgodsbeelden. Zij maakten ze van zilver, en mijn aandacht werd in deze verzen getrokken door het feit dat de beelden op vaardige wijze door vaklieden werden gemaakt. Ik moet er steeds maar aan denken hoe die Israëlieten hun vakmanschap verspilden. In plaats van geweldige dingen te doen tot eer van God met wat Hij hun had gegeven, gebruikten ze hun vakmanschap om afgoden te maken.
En jij, hoe gebruik jij de vaardigheden en talenten die God jou heeft gegeven? Gebruik jij ze tot eer van God? Of gebruik je ze in je eigen belang? Psalm 1 houdt ons voor dat de Heer de weg van de rechtvaardigen en de weg van de godd…

Wat leeft er in je hart?

Vandaag gaan wij verder met de vergelijking tussen Jakob en het volk Israël. Hosea herinnert het volk aan de tijd dat Jakob naar zijn oom ging en zeven jaar werkte om te kunnen trouwen met Rachel. Hosea legt hier een verband tussen de komende ballingschap van Israël en Jakobs ballingschap toen hij voor Ezau vluchtte naar Laban.
Hosea herinnert het volk eraan dat God altijd al profeten heeft gestuurd naar Israël. Deze profeten spraken het Woord van God tot het volk, maar zij verwierpen Zijn woord. Zij keerden zich af van het Woord van de levende God en bedreven afgoderij. (verzen 11-14). Daarmee lokten zij de toorn van God uit, en door het vergieten van onschuldig bloed daagden zij Hem nog meer uit.
Zij waren zo slecht en hadden zulke wreedheden bedreven, dat zij hun verdiende loon zouden krijgen. Dit gedeelte herinnert mij aan Deuteronomium 8:2 – “Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Here, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou veroo…

Niets kan ons scheiden

Hoewel Israël materiële welvaart en gerieflijke huizen had, zou Gods oordeel hen in ballingschap brengen en ze zouden weer in simpele tenten wonen. Omdat God dit door middel van de profeten had gezegd stond dit oordeel vast, maar toch luisterde het volk niet.
“Trots komt voor de ondergang, en hoogmoed komt voor de val.”(Spreuken 16:18). Het volk Israël vertrouwde op zijn welvaart en op hun financiële succes en luisterde niet naar Hosea. Uiteindelijk wilden ze helemaal niet luisteren naar God. Maar God zou onverwacht hun toekomst op zijn kop zetten: ze zouden opnieuw in tenten wonen. Zij zouden al hun aardse bezit moeten verlaten en helemaal opnieuw moeten beginnen.
Het goede nieuws is dat we kunnen God nooit verliezen, ook al verliezen we alles wat we hebben. En we hebben de verzekering dat niets, maar dan ook helemaal niets, ons zal kunnen scheiden van Zijn liefde.
Ik prijs U, Vader, dat ik verzekerd ben dat noch dood, noch leven, nog engelen noch overheden, noch tegenwoordige, noc…

Vechten of overgeven

Deze verzen herinneren ons aan bepaalde episodes uit de geschiedenis van Jakob. Hosea vergelijkt hem met het volk Israël. In het oude Israël was een “hiel-vasthouder” een oplichter, iemand die met list en oneerlijke middelen zijn doel probeerde te bereiken. God zegt door middel van Hosea: “Dat was Jakob en nu is dat Israël”.
Maar, ondanks de overeenkomsten wijst de profeet op een verschil tussen Jakob en het volk Israël. Hij herinnert aan de worsteling tussen Jakob en de engel in Genesis 32:24-30. Jakob weigerde zich aan God over te geven, en daarom eiste God zijn overgave letterlijk tijdens een worstelpartij. Jakob verloor het gevecht. Hij kwam tot het besef dat God hem had verslagen en hij kon niets anders doen dan zich aan God vastklemmen en om een zegen smeken.
Hosea grijpt in deze verzen terug op het verhaal van Jakob en laat Israël daardoor zien wat zij moeten doen: in plaats van te strijden met God moeten zij zich overgeven.
Er zijn in het leven twee manieren om lessen te lere…

God geeft nooit op

Vandaag zien wij God als een liefhebbende vader die van Israël houdt als van Zijn kind, die uit Egypte Zijn zoon heeft geroepen. Hij leerde Efraïm lopen en Hij nam hem op in Zijn armen. Hij boog zich tot hen neer en gaf hun te eten. God was en is altijd een goede, liefhebbende, zorgzame Vader.
De straf over Israëls zonden was onvermijdelijk. Het volk zou worden opgeslokt door de Assyriërs en in gevangenschap weggevoerd worden. Maar vandaag toont God zijn hart, als een liefhebbende Vader.
“Hoe zou Ik je prijsgeven, Efraïm? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Hoe zou ik je kunnen behandelen als Adama en Zeboïm? Mijn hart keert zich in Mij om, al mijn medelijden is opgewekt.”
Hoe zou Ik je kunnen prijsgeven? Nu moet ik aan mijn eigen kinderen denken. Als zij keuzes maken waardoor mijn hart breekt, zou ik hen dan opgeven? Nooit. Als ik, een mens dat ontrouw kan zijn, mijn kinderen nooit zou willen prijsgeven, hoe kunnen we dan denken dat God ooit zou ophouden om van ons te houden? …

Trouw liefde als resultaat

Ik hou van deze verzen! In de voorgaande weken zagen we in het boek Hosea dat het volk Israël heel veel zonden had bedreven zonder dat ze berouw toonden. Maar God is zo vol liefde, zo vergevend en goed voor ons, dat Hij hun ook dan nog een keus geeft: zaai voor jezelf in gerechtigheid en haal een oogst van barmhartigheid binnen.
Om dat te kunnen doen, moesten ze hun “ongeploegde land omploegen”. Wat wordt daarmee bedoeld? Het ongeploegde land is de harde grond die niet toegankelijk is voor het zaad van Gods Woord, zodat het niet kan doordringen in de harten van mensen en vrucht kan dragen. Maar de verzen van vandaag laten zien dat er altijd hoop is. God zal tot jou naderen als jij tot Hem nadert en Hij zal jouw hart reinigen als jij je zonden belijdt (Jakobus 4:8). God is niet ver van ieder van ons (Handelingen 17:22).
Hij is dicht bij jou. Ben jij ook dicht bij Hem? Is jouw hart verhard door “ongeploegd land”? Wat voor oogst zal er groeien uit het zaad dat vandaag geplant is, of v…

Leven als een wijze vrouw

God had Israël, Zijn uitverkoren volk, gezegend met materiële overvloed, maar zij gebruikten die voor zichzelf en voor hun behoefte aan afgoderij, door altaren te bouwen voor afgoden. Israël genoot van Gods zegeningen, maar maakte er een goddeloos gebruik van.
In Galaten 5:13 waarschuwt Paulus ons tegen diezelfde zonde: “Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees.”  Soms kunnen ook wij, als Christenen, van de vrijheid en de zegen die God geeft een goddeloos gebruik maken.
Klaagliederen herinnert ons eraan wat er gebeurde met het volk Israël: het moest leven in gevangenschap. De jonge vrouwen en mannen van Israël moesten de prijs betalen voor de opstand van het volk tegen God. Laten we nooit vergeten dat de zonde gevolgen heeft. Het is zeker zo dat God onze zonden volkomen vergeeft als wij berouw hebben. Maar de gevolgen van ons zondige gedrag neemt Hij niet weg.

Lieve God, Ik wil niet verder leven met niet-beleden zond…

Goede vrucht in de woestijn

In de verzen voor vandaag zien we hoe God het verhaal van Zijn relatie met de Joden samenvat. In de woestijn vind je geen druiven, maar als je ze wel zou vinden, dan zou je opgetogen zijn. Dat was Gods gevoel toen Hij Israël riep. De vroege vrucht van de vijgenboom is bijzonder goed en zo was Israël bijzonder voor God. Maar die vreugdevolle ervaring hield geen stand, want koning Balak liet Israël voor het eerst proeven van de Baäldienst en samen met zijn buren ging heel Israël zich te buiten aan afgoderij en zedeloosheid. (Numeri 25).
“God plantte Zijn volk in een bijzonder goed land, maar de Israëlieten verontreinigden het land met hun afgoden (Hosea 9:13). Hoe meer welvaart ze kregen, hoe meer zij zich van God afwendden. Nu moesten zij de bittere oogst van hun zonden ondergaan, zij en hun kinderen.”- Warren Wiersbe.
Vanwege hun zonden zouden zij zwervers worden onder de volken. Dat was de afspraak die onder het Oude Verbond was gemaakt. Dank zij Jezus Christus kunnen we tot God kom…

De ramp die je niet ziet aankomen

Heb jij ook wel eens van die selfies gezien die vlak voor een ramp werden genomen? Misschien heb je zo’n foto gezien van iemand in een boot een selfie neemt en achter hem zie je een haai opduiken. Op de foto zie je wat er bijna gaat gebeuren maar de persoon die de foto maakt, heeft niets in de gaten. Dat is nou precies wat er gebeurde met Israël. Ze hadden er totaal geen erg in dat ze op een ramp afstevenden.


Er waren mensen in Israël die Hosea van fatalisme beschuldigden toen hij het komende oordeel aankondigde en opriep tot berouw. Ze dachten: “Hoe haalt iemand het in zijn hoofd om te profeteren dat er een oordeel komt, terwijl wij juist bezig zijn zo’n overvloedige oogst binnen te halen? Dat is toch juist een bewijs dat God ons zegent?”Zij leefden in voorspoed en iedereen was tevreden. Het ging allemaal echt heel goed … of misschien toch niet?
Als alles zo goed gaat, kunnen we wel eens een verkeerd gevoel van zekerheid hebben. Grote problemen hebben we niet, het leven is goed en v…

Vol geloof doorgaan

Het volk Israël was er erg bedreven in om een leven los van God te leiden.
Het is niet alleen zondig, maar ook dwaas om beslissingen te nemen zonder daarbij Gods leiding te zoeken. Wat een misvatting! De Heer waarschuwt ons daarvoor in Zijn Woord.
Wees niet wijs in je eigen ogen” Spreuken 3:7 “Wees niet wijs in eigen oog” Romeinen 12:16
Wij zijn geneigd om de dingen te beoordelen op grond van wat we zien, wat we voor ogen hebben. En we vergeten dat we nooit meer dan een klein stukje van de werkelijkheid te zien krijgen. Alleen God heeft alles in het oog. Hij ziet het hele plaatje van ons leven. Wij hebben Gods leiding nodig bij alles wat we doen, bij elk besluit dat wij nemen. Dat is de enige manier om zekerheid te hebben. En die zekerheid is van vitaal belang in periodes waarin ons geloof onder druk staat. Wij hebben die zekerheid nodig om door te zetten, ook als het lijkt alsof we het fysiek niet aan kunnen, omdat we zeker weten dat ons besluit is genomen op grond van Gods Woord en…

De eerste en de beste optie

Deze verzen beschrijven hoe het volk Israël wel zijn problemen inzag, maar niet zijn zonden. Als God Zich tegen de mens keert, ziet die mens al gauw dat hij een probleem heeft, maar hij ziet vaak niet in dat het zit in zijn zonden tegen de HEER. Als er dus problemen waren in Israël, dan lagen ze op hun bed te jammeren, maar niet tot de Heer. Zij zochten naar oplossingen, maar niet bij de Allerhoogste.
Dat kan ons ook overkomen. We hebben problemen en proberen die zelf op te lossen. We vragen raad en doen een beroep op onze echtgenoot, op een vriendin, op onze moeder … we verzinnen wat we zullen doen en hoe we het gaan doen. En we vergeten om ons tot God te wenden. Hij staat als laatste op onze lijstje, als onze laatste hulpbron.
Wij hebben een barmhartige God die altijd bereid is om ons te helpen. Zelfs als we de akeligste zonden doen, is Hij barmhartig en wendt “vaak” Zijn toorn af. Vergeet dat niet!
Hemelse Vader, door mijn menselijke natuur zoek ik op de gekste plaatsen naar oplossing…