Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2019 weergeven

Gisteren, vandaag en morgen

In Hosea 7:11 wordt Efraïm (Israël) vergeleken met een duif: onnozel en zonder verstand. Vroeger dachten mensen blijkbaar net zo over duiven als wij! De reden voor deze vergelijking staat in vers 10: De Israëlieten waren te trots om terug te keren tot God en Hem te zoeken.


Trots is één van de voornaamste redenen waarom wij anderen de rug toekeren. Ze doen iets wat we niet leuk vinden of gedragen zich niet zoals we hadden verwacht. Onze trots maakt onze vriendschappen, onze relaties of zelfs ons huwelijk kapot. Ook onze relatie met God!
Misschien is trots wel de reden waarom je niet langer het gevoel hebt dicht bij de Heer te zijn. Soms merken we dat onze relatie met God niet meer hetzelfde is. Misschien werd je gebed niet beantwoord zoals je had verwacht of misschien heb je het vertrouwen in Zijn wil verloren, omdat Hij niet op jouw tijd handelde.
Vandaag wil ik je eraan herinneren dat God Zijn verbond niet vergeet! Hij gedenkt al Zijn beloftes aan jou en vergeet er niet één. Hij denkt …

Hij maakt Zichzelf bekend

Het probleem met het volk en de leiders van Israël was dat zij vergeten waren dat de Heer hun kwaad zag en in gedachten hield. Hoe vaak vergeten wij niet dat de Heer ook onze zonden ziet en in gedachten houdt? In plaats van onze zonden te belijden en vergeving te vragen, vergeten we ze gewoon. Maar de Heer vergeet het niet. Ja, Hij wil ons altijd vergeven, maar we mogen niet vergeten dat wij een Heilig God hebben, die geen zonde duldt in Zijn aanwezigheid.

God was bereid Israël te genezen van zijn zonde en de gevolgen ervan, maar niet zolang het volk zich bleef gedragen alsof God hun zonde niet zag. De Israëlieten moesten met God omgaan zoals Hij werkelijk is, een God die alle onbeleden en onbedekte zonde ziet.

In Psalm 9:17 lezen we: “De goddeloze raakt verstrikt in het werk van zijn eigen handen.” Hoe vaak maken wij fouten en geven we God vervolgens de schuld als het misgaat in ons leven? Hoeveel zonden vergeten wij te belijden omdat we al zo aan ze gewend zijn? God zal ons zeker verg…

De liefde komt eerst

Ik kan mij nog herinneren dat er een tijd in mijn leven was waarin ik mij compleet verloren voelde. Ik ging van het ene probleem naar het andere en had moeite met alles en iedereen. Op een dag, toen ik in gebed was – en uitvoerig bij de Heer mijn beklag deed over hoe zwaar ik het wel niet had – vroeg ik Hem: “Wat wilt U dan nog van mij?”
Minutenlang had ik de Heer eraan herinnerd hoeveel ik voor Hem had gedaan en op welke manieren ik hem allemaal gediend had… alsof Hij dat niet wist! Daarna stelde ik mijn vraag. Nou, ik kan je vertellen, op dat moment voelde ik de Heilige Geest het in mij uitschreeuwen: ik wil jou. Ik wil je hart. Ik schrok zo dat ik meteen ophield met dat lelijke gehuil. Toen begreep ik het. Ik besefte mij dat ik veel deed voor God. Ik diende Hem op allerlei manieren, maar ik was Hem vergeten. Ik werd zo in beslag genomen door de dingen die ik voor Hem deed, dat ik geen tijd meer had om bij Hem te zijn.
De Heer wil in de eerste plaats jouw liefde. Daarna komt pas je …

Houd vol en volhard

Hosea gaat Israël voor in nederig gebed, in plaats van met God te redetwisten of aanstoot te nemen aan Zijn tuchtiging. Zoals Ezra bad om vergeving voor de zonde van de Israëlieten, zo spoort Hosea het volk aan om terug te keren tot de Heer. Waarom? Omdat Hij de enige is die ons zal genezen, de enige die ons zal verbinden.
Hosea spreekt vandaag tot ons van de dood en de opstanding van Jezus: “Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan.” Zeker, wij die in Christus zijn zullen moeilijke tijden kennen, maar ons is het eeuwige leven gegeven en wij mogen de zekerheid hebben dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden (Romeinen 8:18).
In Hosea 4:6 geeft Hosea een beschrijving van het probleem van Israël: “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is”. In de tekst van vandaag spoort hij de Israëlieten aan ernaar te jagen de Heere te kennen. Met name dat ‘najagen de Heere te kennen’ …

Zoek Hem

God zag de zondige toestand in het koninkrijk van Israël en Hij zag dat het de leiders waren die hun volk niet godvrezend regeerden. Het zou makkelijk zijn voor de priesters om het volk de schuld te geven, maar in werkelijkheid waren de geestelijk leiders (de priesters) en de politieke leiders (de koningen van Israël) de oorzaak van het verval.
In Filippenzen lezen we dat wij wandelen als vijanden van het kruis van Christus als ons hart naar aardse dingen uitgaat. Wij mogen nooit vergeten dat wij wel in deze wereld zijn, maar niet van deze wereld. Ons burgerschap is van de hemel en die waarheid moeten wij elke dag van ons leven uitdragen.
“In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken”. Dat was het doel van Gods oordeel over Israël. Hij wilde Israël niet vernietigen, maar herstellen. Helaas is het vaak zo dat wij God pas oprecht zoeken als wij in benauwdheid zijn. Waarom zoeken wij Hem niet nu, voordat de omstandigheden ons daartoe dwingen? Is het niet beter om God te zoeken wannee…

God is koning

In de Bijbeltekst van vandaag wordt Juda door Hosea gewaarschuwd. In die tijd was het volk van God verdeeld in twee koninkrijken – Israël in het noorden en Juda in het zuiden. De afvalligheid was in Israël al zo ver gevorderd dat Juda gewaarschuwd moest worden niet in dezelfde zondige voetsporen te treden.
Gilgal en Beth-Aven waren bronnen van afgoderij in Israël. Als iemand uit Juda daarheen zou reizen, maakte hij zich deelgenoot van die afgoderij. Ooit was Gilgal de plaats waar Elia en Elisa profeten opleidden (2 Koningen 2:1; 4:38), maar in de dagen van Hosea was het een broeinest van afgodendienst geworden (Hosea 9:15; 12:11; Amos 4:4; 5:5).
1 Korinthe 15:33 zegt: “Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.” Wandel niet op dezelfde kwade wegen als de mensen om je heen. Misschien denk je dat zij succesvoller zijn, een beter leven hebben of dat er dingen voor hen makkelijker zijn. Laat de vijand je niet misleiden! Alleen in Christus hebben wij leven in overvloed. Wij hebben e…

Met God is er altijd hoop

Ik denk dat de tijd waarin wij nu leven erg vergelijkbaar is met de dagen van Hosea. Er is geen trouw of standvastige liefde. Er is geen kennis van God. Mensen vloeken, liegen, moorden, stelen en plegen overspel. Ze zijn losgeslagen en hebben de Heer de rug toegekeerd. 

Het volk Israël raadpleegde houten afgoden. De harten van de Israëlieten waren heel ver van God afgedwaald en hun afgoderij was voor God als overspel. Elk offer dat zij aan hun heidense goden brachten was een overspelige daad tegenover de Heer. 

Hoezeer deze beeldspraak van toepassing is, wordt pijnlijk duidelijk als we ons realiseren dat Israël de afgoderij wilde toevoegen aan de eredienst voor de Heer. Ze zeiden niet “wij willen de Heer verlaten en alleen nog de afgoden dienen”. Nee, ze wilden de afgoden naast de Heer dienen. Dit was voor God hetzelfde als wanneer een vrouw tegen haar man zou zeggen: “Ik wil dat je nog steeds mijn man bent, maar ik wil daarnaast ook nog andere minnaars hebben.” 

In Micha lezen we wat Go…

Ga opnieuw en heb lief

Arme Hosea. Hij kreeg weer een opdracht van de Heer: “Ga opnieuw en bemin een vrouw die overspel pleegt.” God stuurde Hosea opnieuw terug naar zijn vrouw – vooral dat woord ‘opnieuw’ maakt het indrukwekkend! – om haar te verlossen. Heb je gezien dat Gomer op dat moment nog een minnaar had? Het was niet iets uit haar verleden, maar het speelde nog steeds. Toch kreeg Hosea de opdracht om naar haar terug te gaan en haar opnieuw te beminnen. Om haar vrij te kopen uit de slavernij van haar zonde. Komt het je bekend voor?
Waarom stuurde God Hosea terug naar zijn (nog steeds) ontrouwe vrouw? De Heer deed dit niet alleen voor Hosea en zijn vrouw Gomer, maar ook zodat zij een levend voorbeeld zouden zijn van de relatie tussen God en Zijn volk. Israël had zich volledig overgegeven aan geestelijk overspel en toch hield God nog steeds van het volk.
Als wij Gods grote liefde en barmhartigheid voor ons overdenken, dan moet dat ons er wel toe zetten om zelf ook meer liefde, goedheid en vergeving te t…

Afgoden van toen en nu

Hoop. Mijn hart werd vervuld van hoop, toen ik de Bijbeltekst van vandaag las. God zegt tegen Israël dat zij weer naar Gods stem zullen luisteren nadat zij het onheil hebben ervaren, en dat Hij hen weer naar Zich toe zal lokken. 
Er is altijd hoop bij God. 
U zult mij weer optrekken uit de diepe wateren van de aarde. Terugkijkend op mijn leven zie ik een overvloed aan benauwdheden en ellende, veroorzaakt door mijn eigen zonde. Zelfs op de moeilijkste momenten van mijn leven, toen ik verloren was in wanhoop en zonde, liet God mij niet in de steek. Hij was altijd naast me, geduldig wachtend tot ik me zou bekeren en Hij me weer in Zijn liefdevolle armen kon sluiten. 
Misschien heb jij momenten waarop je denkt dat je alleen bent, verloren, zonder dat er iemand is die om je geeft. Zelfs wanneer onze eigen zonde ons in de diepe wateren van de aarde leidt, zal God ons keer op keer optrekken. Als wij onze toevlucht nemen tot Hem zal Hij onze harten telkens opnieuw vertroosten. 
Vader, dank U voor…

Van wie zullen we het meest houden?

Israël wordt door God afgebeeld als een overspelige vrouw die het niet waard is vergeleken te worden met een echtgenote. Dit laat zien hoe diep de breuk was tussen God en het volk. Israël had zichzelf aan andere goden gegeven, zoals een overspelige vrouw zich aan haar minnaars geeft.
God waarschuwde Israël dat het volk geoordeeld zou worden als het zich niet zou bekeren van zijn overspelige gedrag. In genade werd Israël nog steeds door God gezegend, ook al was zijn relatie met Hem verbroken, maar als hij zich niet zou bekeren, zou ook daar een eind aan komen. Zelfs toen Israël achter andere goden aan liep, had de Heer het volk nog steeds lief en zorgde Hij voor het volk.
Zoals Israël werd verleid om afgoden te dienen in plaats van God, zo worden wij, gelovigen, verleid door de wereld die God haat en niets met Hem van doen wil hebben. Wij moeten heel voorzichtig zijn en goede keuzes maken. Het leven en de dood, de zegen en de vloek worden ons voorgehouden (Deut. 30:19). Wat kiezen wi…

Gods belofte is voor altijd

In Genesis 22:17 herinnerde God Abraham aan Zijn belofte om hem te zegenen en zijn nageslacht talrijk te maken “als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is”. God is niet zoals wij. Als Hij ons iets belooft, kunnen wij er zeker van zijn dat Hij het Zich gedenkt totdat het vervuld is.
Het derde kind van Hosea werd Lo-Ammi genoemd, “niet mijn volk”. Dat liet zien hoe God over de Israëlieten dacht: vanwege hun zonden waren zij niet langer Zijn volk. De zonden van het volk maakten Gods belofte echter niet ongedaan. “Niet mijn volk” zal “mijn volk” worden en “niet geliefd” zal “mijn geliefde” worden.
In onze tijd zijn de Joden nog over de volken verspreid (Zach. 10:9), maar op een dag zal God hen in hun eigen land bijeenbrengen en hen in ere herstellen. Israël zal worden als het zand aan de oevers van de zee, precies zoals God het heeft beloofd (Gen. 22:17). Dan zullen zij hun Messias herkennen bij Zijn terugkomst, Hem vertrouwen en door Hem worden gereinigd (…

Tekenen van Gods genade

Het tweede kind van Hosea en Gomer was een dochter genaamd Lo-Ruchama (Hos. 1:6-7). Dat betekent “zonder ontferming” of “niet geliefd”. God had Zijn liefde voor Zijn volk op vele manieren getoond, maar nu zou Hij die liefde voor het koninkrijk van Israël terugtrekken en hen niet langer genadig zijn.
Warren Wiersbe zegt: “De uiting van Gods liefde is zeker onvoorwaardelijk, maar onze ervaring van die liefde is voorwaardelijk en hangt af van ons geloof en onze gehoorzaamheid. (Zie Deut. 7:6-12; 2 Kor. 6:14 – 7:1)”
God zou de Assyriërs toestaan het noordelijke koninkrijk in te nemen, maar het zuidelijke koninkrijk van Juda zou Hij nog een aantal jaar bewaren (Jes. 36 – 37; 2 Kon. 19), voordat ook dat in ballingschap gevoerd zou worden.
In de tekst van vandaag zien wij de eerste tekenen van Gods genade. Het oordeel over Israël zou spoedig vervuld worden, maar God bewees toch nog genade aan Juda. Wij hebben een liefdevol en genadig God. Wij hebben een God die ons liefheeft, een God die voo…

God houdt Zich niet afzijdig van ons leven

De kinderen van Gomer hebben, zoals vele anderen in de Bijbel, namen met een bijzondere betekenis die door de Heer zelf uitgekozen is. Het oudste kind, een zoon, kreeg de naam Jizreël. Dat betekent “God zaait” of “God verstrooit”.
Jizreël was een stad van de stam Issaschar in de buurt van de berg Gilboa en deze stad wordt in verband gebracht met het rigoureuze oordeel dat Jehu voltrok over de familie van Achab (2 Koningen 9-10; en zie ook 1 Koningen 21:21-24). Jehu was er zo op gebrand het land te reinigen van de kwade afstammelingen van Achab, dat hij veel meer mensen ombracht dan de Heer hem had opgedragen, inclusief koning Ahazia en tweeënveertig van zijn familieleden (2 Koningen 9:27 – 10:14).
Door de geboorte van Hosea’s zoon maakte God bekend dat Hij het onschuldige bloed dat Jehu had vergoten zou wreken. Jehu’s geslacht zou worden uitgeroeid. In 752 voor Christus is deze belofte vervuld, toen Zacharia werd vermoord. Hij was de achter- achterkleinzoon van Jehu en de laatst regere…

Een opmerkelijke opdracht

De HEERE zei tegen Hosea: “Ga! Neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen.” Wacht even. Wie? Met wie moest hij trouwen? Met een prostituee? Nogal een opmerkelijke opdracht, nietwaar? Ik kan me haast niet voorstellen wat Hosea moet hebben gedacht toen hij hoorde wat God van hem vroeg.
Dit overspelige huwelijk was een kleurrijke illustratie van hoe Israël de Heer had verworpen en verlaten. We zien de ene na de andere koning van Israël “wandelen in de weg van Jerobeam en in zijn zonde”. Dit waren machthebbers die niet alleen deden wat kwaad was in de ogen van de Heer, maar zelfs meer kwaad deden dan hun voorgangers.
In 1 Timotheüs 2 spoort Paulus de jonge Timotheüs aan om te bidden voor alle mensen, maar in het bijzonder voor koningen en hooggeplaatsten. Paulus wist hoe belangrijk het was om te blijven bidden voor onze overheid. Klaag jij over de mensen die jouw land of stad besturen? Bid voor hen! Bid dat wij “een rustig en stil leven zullen leiden, in alle gods…

De eerste plaats in mijn leven

De tekst van vandaag stelt Hosea en Jerobeam aan ons voor.
Hosea was een profeet. Zijn naam betekent “verlossing” en is in het Hebreeuws gebaseerd op dezelfde stam (hoshea) als de namen Jozua en Jezus. Door dit hele Bijbelboek heen zal Hosea ons laten zien dat wij verlossing vinden door naar de Heer te gaan en ons af te wenden van onze zonden.
Hosea predikte van 760 tot 720 voor Christus, in de dagen van het gescheurde rijk. Het volk van God werd toen door een burgeroorlog verdeeld in twee koninkrijken: Israël in het noorden en Judea in het zuiden.
Tijdens de regering van koning Jerobeam II was er op politiek en materieel vlak grote welvaart in Israël, maar het was ook een tijd van ernstig moreel en geestelijk verval. Hosea begon zijn prediking in een tijd van zoveel politiek succes en economische vooruitgang dat de mensen niet langer de Heer zochten zoals het hoorde. Het zaad van afgoderij, geestelijk verval en morele corruptie dat in de dagen van Jerobeam II in de harten van het vol…

Trouwe liefde: introductie

Zij waren God niet trouw gebleven, maar God bleef hun wel trouw.
Het boek Hosea werd geschreven om Gods trouwe liefde – Zijn hesed– te laten zien aan het volk Israël. Het volk kwam steeds opnieuw in opstand tegen God. De koningen van Israël brachten Israël op een dwaalspoor, waardoor het volk afgoden ging dienen en Gods tempel bezoedelde. Het volk vergat zijn identiteit en vergat dat het Gods volk was. Israël had zich van God afgekeerd, van Degene die hen had uitgekozen, hen had beschermd, hen had gezegend en hen alles had gegeven wat nodig was. Het volk had zichzelf verkwanseld aan andere goden en andere volken. Hun overspelige en afgodische harten hadden dit volk ver van God weggeleid. 
Hosea was gewoon een man.
Hij was een profeet in Israël die een unieke roeping van God had. Er werd aan hem gevraagd om met een prostitué te trouwen en ook om trouw te blijven aan haar. Hosea trouwde met Gomer en zij was hem ontrouw. Toch vergeeft Hosea Gomer keer op keer en hij leidt haar steeds terug …

Onze 'Trouwe liefde' materialen zijn beschikbaar!

Ohhhh, vrienden!

We beginnen onze 'Trouwe liefde' bijbelstudie MAANDAG 11 maart en we zijn zo enthousiast! Nu is de tijd om uit te reiken naar je vriendinnen, buren, collega's en zussen in de kerk en nodig hen uit om onze 'Trouwe liefde' studie met jou te doen de komende 6 weken! Ons online Bijbelstudie format is super makkelijk voor elke vrouw om in haar drukke schema te passen vanwege de grote flexibiliteit! Je kan de studies doen als het jou uitkomt, 's ochtends, 's middags of 's avonds!  Graaf dieper tijdens deze Bijbelstudie en gebruik onze 'Trouwe liefde' studiematerialen:  Zoals altijd kan je de studiematerialen GRATIS downloaden door naar de website gaan onder de Bible Studies tab op onze website. Selecteer Faithful loveom de studiegids te downloaden en overweeg om een donatie te doen om te helpen deze geweldige materialen te maken!Helaas is het momenteel (nog) niet mogelijk de studiegids te bestellen via Amazon. Hier wordt aan gewerkt maar…

Trouwe liefde: onze nieuwe studie start 11 maart!

Doe met ons mee! We starten 11 maart met onze nieuwe studie:
Trouwe liefdeTrouwe liefde. Verbondsbelofte. Eeuwigdurende toewijding. 
Deze woorden beschrijven niet alleen de relatie die God heeft met Zijn volk, maar ook de relatie die Hosea heeft met zijn vrouw Gomer. Toen Gods volk zich van Hem afwendde, had Hij Israël de rug toe kunnen keren. God had hen kunnen overlaten aan hun zonde en hen in de handen van hun vijanden kunnen laten vallen, zodat de hele natie vernietigd zou worden.
Maar Hij zond zijn trouwe liefde.
God gaf Zijn trouwe liefde – Zijn hesed – overvloedig aan het volk Israël. En bovendien voorzag Hij in een concreet en zichtbaar voorbeeld van Zijn trouw. Hosea’s relatie met Gomer weerspiegelt Gods relatie met Israël. God gebruikte Hosea om Zijn verbondsbelofte, eeuwige toewijding en trouwe liefde te laten zien aan Zijn volk.
Dat doet Hij ook voor ons.
Hosea herinnert ons eraan dat God Zijn belofte houdt. Met Zijn trouwe liefde jaagt Hij zijn volk na. Zijn belofte is voor …