Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2018 weergeven

Onze nieuwe studie begint maandag! Angst & Bezorgdheid

(Onze Angst & Bezorgdheid studie begint op 5 maart) Ohhhh, vrienden! We beginnen onze Angst & Bezorgdheid studie MAANDAG en we zijn zo enthousiast! Nu is de tijd om uit te reiken naar je vriendinnen, buren, collega's en zussen in de kerk en nodig hen uit om onze Angst & Bezorgdheid studie met jou te doen de komende 6 weken! Ons online Bijbelstudie format is super makkelijk voor elke vrouw om in haar drukke schema te passen vanwege de grote flexibiliteit! Je kan de studies doen als het jou uitkomt, 's ochtends, 's middags of 's avonds!  Graaf dieper tijdens deze Bijbelstudie en gebruik onze Angst & Bezorgdheid studiematerialen:  Bestel onze Angst & Bezorgdheid studiegids vandaag nog op Amazon en ontvang het op tijd voor de start van de studie! Voor minder dan 5 euro (!!!) heb je dan de wekelijkse bijbelstudieleesplannen, journaling pagina's, een recept van één van onze vertalers, reflectie vragen en MEER!! En het beste van alles - 100% van de opbreng…

Week 4 vrijdag

LEES Jakobus 5:19-20
19 Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, 20 weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken.
SOAP Jakobus 5:19-20
Jakobus eindigt deze krachtige en uitdagende brief aan de verstrooide en vervolgde Joodse christenen. Hij moedigt hen aan om vol passie degenen die afgedwaald zijn op te zoeken en te bereiken. Gelovigen worden opgeroepen te bidden voor hen die van het geloof afgedwaald zijn en hen terug te brengen tot de Heer.
Waar zie jij het bewijs van de invloed van Satan en bemoeienis als jij (of iemand van wie je houdt) vol ijver God wil zoeken en gehoorzamen? En hoe merk en zie jij Gods bescherming en vreugde als je middenin moeilijke omstandigheden zit? Als we ijverig God zoeken, mogen we God bidden om een afgedwaalde gelovige terug te brengen, voor Zijn wijsheid en onbaatzuchtige liefde, voor Zijn macht om onze tong in be…

Echt Geloof Uitleven

De wereld zegt dat je wel langs het randje kunt lopen - met één voet in de wereld en één voet in het Koninkrijk leven.
Maar Jakobus wijst ons op de weg, de waarheid en het enige pad naar echt leven.
Het is een alles insluitende relatie met Jezus die ons van binnenuit verandert.
Het is de volheid van Hem, die vrede en een doel in de plaats stelt van frustraties en futiliteiten. 
Het is een hoop die diep in onze zielen daalt en het kan niet anders dan opgemerkt worden door de wereld om ons heen.
We zijn voor één Heer geschapen, en Jakobus roept ons op geen compromissen meer te sluiten en God alleen te volgen met achterlating van al het andere. Laten we als we geconfronteerd worden met onze tekortkomingen, berouw hebben, bemoedigd door de overvloedige genade van Christus, en gemotiveerd godvruchtig te leven door Zijn kracht en voor Zijn heerlijkheid. - Jen Thorn (Introductie Jakobus) Als we ons helemaal geven in de waarheid van het evangelie en onze zwakheid inwisselen voor de kracht van Christ…

Week 4 donderdag

LEES Jakobus 5:13-18

13 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. 14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. 15 En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. 16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 

SOAP Jakobus 5:13-16

Jakobus moedigt gelovigen in Christus aan om te bidden in alle omstandigheden. Hij toont de kracht van gebed om te genezen, te bemoedigen en de gelovige kracht te geven. In een oprecht gebed van een gelovige zijn de woorden, acties en motieven volledig in overeenstemming en in volledige onderwerping aan God.
Welke prioriteit heeft gebed in jouw leven? Voor wie roept God jou op om te bidden en om mee te bidden? Jezus…

Week 4 woensdag

LEES Jakobus 5:7-12

7 Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. 8 U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. 

SOAP Jakobus 5:7-8

Omdat het oordeel over de goddelozen vaststaat, roeptJakobus gelovigen op om geduldig te zijn tot die tijd komt. Als het gaat over het omgaan met lijden dan is Jezus ons voorbeeld. Zijn reactie op valse beschuldigingen en de dreiging van de dood was geduld, kalmte en gefocused blijven op Gods wil voor Hem. Jezus verdedigde Zichzelf niet tegen Zijn vijanden. Hij liet dat Zijn Hemelse Vader over. Jezus gaf zich over aan het lijden zodat Hij Gods plan kon vervullen en Zijn oneindige liefde kon tonen. Als je onrechtvaardig lijdt, welk voorbeeld van het lijden van Jezus kan jij toepassen in jouw leven? God is bij machte om de onrechtvaardigheid van de mens te gebruike…

De Genaderace

In welk seizoen van het leven we ook zitten, we hebben vaak de neiging om vooruit te racen. Een spannend sollicitatiegesprek kan ons misschien een betere baan opleveren, die hopelijk genoeg oplevert om die nieuwe auto te kunnen kopen en die auto is het perfecte vervoersmiddel voor dat reisje dat je wilt maken. Voor je het gesprek hebt, heb je misschien al allerlei plaatsen die je wilt bezoeken op een rijtje gezet. Maar deze race lopen we met de Heer en het gaat niet om wat we willen doen, het gaat om wie we willen zijn. God wil niet dat we op de zaken vooruit lopen en Hij zegt ons dat we ook niet voor Hem uit moeten lopen. “Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij.” Jakobus 5:7-8
Mijn oudste dochter is negen en haar behoefte om altijd en overal …

Week 4 dinsdag

LEES Jakobus 5:1-6
1 Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. 2 Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. 3 Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. 
SOAP Jakobus 5:1-3
Jakobus geeft een waarschuwing door te wijzen op het einde van een groep goddeloze, rijke mensen die de armen onderdrukten doordat ze zich aan weelde te buiten zijn gegaan, loon onthouden hebben en de armen kwaad gedaan hebben. Jakobus veroordeelt rijkdom niet, maar het goddeloze en misbruikende gedrag van deze rijke mensen. Het is een waarschuwing zowel voor de godvruchtige en goddeloze om voorzichtig te zijn met materialisme en hebzucht. Het is ook een waarschuwing voor iedereen dat Gods gerechtigheid dreigend, intens en onontkoombaar is.
In welke moeilijke omstandigheid word je verleid om te twijfelen aan Gods wraak in jouw eigen lijden? God blijft standv…

Week 4 maandag

LEES Jakobus 4:13-17
13 En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken, 14 u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. 15 In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. 16 Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. 17 Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde.

SOAP Jakobus 4:13-17 Jakobus wil gelovigen leren om te spreken met een houding van nederigheid wat betreft onze toekomstplannen en -dromen. Hij noemt hetslecht roemen als gelovigen denken dat we de macht en controle hebben over ons eigen leven en onze bestemming. We zijn gemaakt door God voor Hem. Gelovigen zijn gered door het kostbare bloed van Jezus, en daarmee heeft Hij het recht op ons leven.
Wat is jouw reactie op Jezus claim op jouw le…

Zo de Heer Wil

Twee dagen na de Kerst begon ik aan deze blog, op een ijskoude ochtend in West Texas; ik zat aan de kant van de Interstate 20. We hadden zojuist twee maal hulp verleend bij een over de kop geslagen auto; we hadden het beide keren zien gebeuren. Deze teksten hielden mij ook bezig – en maakten mij klein,toen ik in het ziekenhuis aan het bed zat van een van onze eerste huisvrienden die, 35 jaar oud,stervende was aan kanker. Er is ons geen volgende dag beloofd. Dat weten we toch, nietwaar? Ja, dat weten we, maar vaak geloven we het niet, totdat er iets ergs gebeurt. Totdat die vrachtwagen in slow motion recht op ons af komt. Totdat iemand die ons lief is onverwachts sterft. Totdat het onvoorstelbare werkelijkheid wordt. Als ik eerlijk ben, dan is daar dat gebrokene in mij, van waaruit bezorgdheid en angst opwelt over de onzekerheid van het leven. Ik wil mijn kinderen zien opgroeien. Ik hoop tientallen jaren met mijn man samen te blijven. Ik wil plannen maken. Ik wil zelf de baas zijn. De tek…

Week 3 vrijdag

LEES Jakobus 4:7-12

7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. 8 Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!

SOAP Jakobus 4:7-8


Jakobus dringt er bij gelovigen op aan om je nederig over te geven aan God, zodat we verleidingen kunnen overwinnen en de Satan kunnen weerstaan. Door Jezus Christus komt God dicht bij ons. Het oneindige strekt zich uit naar het eindige. Het heilige bedekt het onheilige. Perfectie benadert imperfectie. De redding van een gelovige begint met de nederige belijdenis van onze zonde en met het erkennen van het feit dat we Jezus zo ontzettend nodig hebben om ons te reinigen. Onze transformatie gaat door met de nederige erkenning dat we Jezus ontzettend nodig hebben in ons dagelijks leven om een heilig leven te kunnen leiden.
Verzet jij je ertegen om jezelf helemaal te geven aan de Heer? Door het offer van Zijn Zoon redt God onwaardige gelovigen (mensen zonder verdi…

Met Je Hele Hart Toegewijd

Wat heeft je hart? Is dat je familie, vrienden, je hobbies, carrière, of misschien wel je bediening? Misschien is het een passie voor kunst, reizen, muziek, entertaiment, of voedsel. Het is niet moeilijk te ontdekken dat we vaak met een verdeeld hart voor God leven.
Jakobus roept gelovigen op zich nederig aan God te onderwerpen om zo door de verzoeking heen te kunnen komen en satan te weerstaan. Hij geeft een uitnodiging en belofte van Gods aanwezigheid, wanneer we Hem met ons hele hart zoeken. God heeft eeuwige onvoorwaardelijke, onuitputtelijke en perfecte liefde voor zijn volk. Gelovigen hebben Gods bovennatuurlijke liefde nodig omdat we dagelijks tegen bovennatuurlijke haat te strijden hebben.
"De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen." Psalm 145:18.
Door Jezus Christus, komt God in gedreven liefde heel dicht tot ons. De heilige bedekt de onheiligen. De oneindige reikt uit naar de eindige. Volmaaktheid komt tot de onvolmaakten.  ​
Onze re…

Week 3 donderdag

LEES Jakobus 4:1-6

4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. 5 Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, verlangt Die vurig naar afgunst? 6 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.

SOAP Jakobus 4:4-6


Als gelovigen een compromis sluiten en gaan leven voor de cultuur, de waarden en de ideeën van de wereld, begaan we geestelijk overspel. God maak ons duidelijk dat we geen twee heren kunnen dienen. Als we leven voor de wereld, zullen we de dingen van de wereld aanbidden. Die dingen staan tegenover de dingen waar God waarde aan hecht. We moeten elke dag kiezen om alleen voor God te leven, alleen Hem te dienen en alleen Hem te aanbidden.
Is het voor jou een strijd om geen compromis te sluiten met de wereld? God geeft gelov…

Week 3 woensdag

LEES Jakobus 3:13-18

17 Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. 18 En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.

SOAP Jakobus 3:17-18


Jakobus laat het contrast zien tussen aardse wijsheid en hemelse wijsheid. Gods wijsheid toont wie Hij is, terwijl de aardse wijsheid duisternis en zonde uit de harten van mensen weerspiegelt. Om Gods wijsheid te verkrijgen, moeten gelovigen er nederig om vragen en ze moeten de transformatie door Gods woord door de kracht van de Heilige Geest nederig ontvangen.
Hoe vaak zoek je Gods wijsheid en leiding in jouw omstandigheden? Hoe bid je God om jouw kennis over Hem te vergroten, zodat je kunt groeien in geestelijke wijsheid? Het ontzag, de eerbied en de aanbidding voor God zijn de basis van alle kennis en wijsheid.

Vader God, geef me wijsheid, kennis en begrip zodat ik U trouw kan volgen.…

Gods Wijsheid Zoeken

Voordat ik moeder was, dacht ik dat ik een geweldige moeder zou kunnen zijn. Ik had erover gelezen, ik had veel opgepast toen ik tiener was, ik had de opleiding om basisschooljuf te worden afgerond EN ik had al een paar jaar les gegeven. Wat was ik naïef... Ik dacht dat ik kennis en ervaring had.
Toen werd mijn oudste dochter geboren. Voor het eerst wist ik wat uitputting was. Slapeloze nachten heb ik ervaren, in de vroege morgen liep ik nog met mijn ontroostbare baby op mijn arm heen en weer en ik huilde - vaker dan ik wil toegeven - van wanhoop met haar mee. En net toen ik dat moederschap een beetje onder de knie leek te krijgen, werd ik tot mijn grote verbazing zestien maanden na de eerste zwanger van mijn tweede dochter. Nu ik terugkijk op die slapeloze jaren herinner ik het me allemaal maar vaag. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd: ik had een goed leven. Ik voelde me ontzettend gezegend met mijn twee meiden, ik had bijna zeven jaar op ze moeten wachten... Maar als ik eerlijk ben, …