Doorgaan naar hoofdcontent

Week één: Aardse wijsheid tegenover Gods wijsheid

Ik legde mij met heel mijn hart erop toe wijsheid, te kennen, en onverstand en dwaasheid te leren kennen. Ik merkte dat ook dit slechts najagen van wind is. Prediker 1:17
Iedereen heeft wel het verlangen om wijs te zijn. We willen graag weten hoe dingen werken, we willen graag vragen kunnen beantwoorden, beslissingen nemen en onze wijsheid en kennis delen. We zijn net zo op zoek als Salomo naar de wijsheid en de kennis van deze wereld. Maar Salomo ontdekte dat wijsheid ‘onder de zon’, zonder God, hem leeg en onbevredigd liet.

In 1 Koningen 3 staat beschreven hoe Salomo God om wijsheid vroeg om zijn volk te leiden. Dat vroeg hij in plaats van rijkdom, luxe en plezier. Hij wilde graag het volk van God als een wijs leider leiden. God was hier erg blij mee en schonk hem daarom niet alleen wijsheid, maar nog veel meer. Salomo begon zijn koningschap als de meest wijze man op aarde mét grote rijkdom en eer. En op een gegeven moment in zijn leven begon Salomo de zegeningen die hij van God gekregen had, meer lief te krijgen dan God zelf. Zijn leven draaide om zijn rijkdom, plezier en aanzien. Hij begon zijn aardse wijsheid belangrijker te vinden dan Gods wijsheid. Salomo vergat dat het de wijsheid van God is die een antwoord heeft op onze noden en dat die alleen ons leven in perspectief zet en antwoord kan geven op diepe levensvragen.

Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Jakobus 3:17

Aardse wijsheid komt voort uit onze intuïtie en onze emoties. Gods wijsheid, is een weerspiegeling van wie Hij is. Waar aardse wijsheid zegt dat je je hart moet volgen, vertelt Gods wijsheid in Jeremia 17:9 dat ons hart arglistig is boven alle dingen. Waar aardse wijsheid zegt dat zien geloven is, zegt Gods wijsheid ons in Johannes 20:29 dat degenen die niet gezien en toch geloven gezegend zijn. Waar aardse wijsheid zegt dat je je familie en vrienden lief moet hebben, zegt Gods wijsheid ons in Matthëus 5:43-47 dat we zelfs onze vijanden lief moeten hebben en hen moeten zegenen. Waar aardse wijsheid zegt dat er vele wegen tot God leiden, zegt Gods wijsheid dat er maar één weg is tot God, dat is door Jezus Christus (Handelingen 4:12).

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Jakobus 1:5

God wil zo graag Zijn wijsheid aan Zijn kinderen geven. Alle andere vormen van leren en educatie zijn heel waardevol, maar beperkt. Tenzij we bouwen op de kennis van de Heer zelf! Om Gods wijsheid te ontvangen, mogen we Hem erom vragen, we mogen bidden en Zijn Woord bestuderen en uitleven. Er zijn zoveel dingen in deze wereld die ons van God weg willen trekken. We worden constant overladen met meningen, ideeën en idealen die tegen de Bijbel in gaan. We vinden onze harten zo gemakkelijk afdwalen van God richting de ideeën en overtuigingen van mensen die indrukwekkend en aantrekkelijk klinken. Als gelovigen is het zo belangrijk om standvastig te blijven in het zoeken van God en Zijn wijsheid levendig te houden in onze gedachten. Het zal ons heel wat strijd kosten tegen de wijsheid van deze wereld, of goedbedoelende familie en vrienden, en ons eigen ik wat zo graag dingen voor zichzelf doet, om compleet door God geleid te worden. Gods wijsheid geeft ons richting en een doel wanneer we moeten kiezen tussen wat goed lijkt, goed voelt en goed is.

Om over door te praten: De wijsheid die jij deelt en van waaruit je leeft, laat die meer van God of van de wereld zien? In welke gebieden van je leven glijd je gemakkelijk weg van Gods wijsheid? Hoe kunnen we voor je bidden als je Gods wijsheid in je leven wil toepassen?

Reacties