Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Met God is er altijd hoop

Ik denk dat de tijd waarin wij nu leven erg vergelijkbaar is met de dagen van Hosea. Er is geen trouw of standvastige liefde. Er is geen kennis van God. Mensen vloeken, liegen, moorden, stelen en plegen overspel. Ze zijn losgeslagen en hebben de Heer de rug toegekeerd. 

Het volk Israël raadpleegde houten afgoden. De harten van de Israëlieten waren heel ver van God afgedwaald en hun afgoderij was voor God als overspel. Elk offer dat zij aan hun heidense goden brachten was een overspelige daad tegenover de Heer. 

Hoezeer deze beeldspraak van toepassing is, wordt pijnlijk duidelijk als we ons realiseren dat Israël de afgoderij wilde toevoegen aan de eredienst voor de Heer. Ze zeiden niet “wij willen de Heer verlaten en alleen nog de afgoden dienen”. Nee, ze wilden de afgoden naast de Heer dienen. Dit was voor God hetzelfde als wanneer een vrouw tegen haar man zou zeggen: “Ik wil dat je nog steeds mijn man bent, maar ik wil daarnaast ook nog andere minnaars hebben.” 

In Micha lezen we wat Go…
Recente posts

Ga opnieuw en heb lief

Arme Hosea. Hij kreeg weer een opdracht van de Heer: “Ga opnieuw en bemin een vrouw die overspel pleegt.” God stuurde Hosea opnieuw terug naar zijn vrouw – vooral dat woord ‘opnieuw’ maakt het indrukwekkend! – om haar te verlossen. Heb je gezien dat Gomer op dat moment nog een minnaar had? Het was niet iets uit haar verleden, maar het speelde nog steeds. Toch kreeg Hosea de opdracht om naar haar terug te gaan en haar opnieuw te beminnen. Om haar vrij te kopen uit de slavernij van haar zonde. Komt het je bekend voor?
Waarom stuurde God Hosea terug naar zijn (nog steeds) ontrouwe vrouw? De Heer deed dit niet alleen voor Hosea en zijn vrouw Gomer, maar ook zodat zij een levend voorbeeld zouden zijn van de relatie tussen God en Zijn volk. Israël had zich volledig overgegeven aan geestelijk overspel en toch hield God nog steeds van het volk.
Als wij Gods grote liefde en barmhartigheid voor ons overdenken, dan moet dat ons er wel toe zetten om zelf ook meer liefde, goedheid en vergeving te t…

Afgoden van toen en nu

Hoop. Mijn hart werd vervuld van hoop, toen ik de Bijbeltekst van vandaag las. God zegt tegen Israël dat zij weer naar Gods stem zullen luisteren nadat zij het onheil hebben ervaren, en dat Hij hen weer naar Zich toe zal lokken. 
Er is altijd hoop bij God. 
U zult mij weer optrekken uit de diepe wateren van de aarde. Terugkijkend op mijn leven zie ik een overvloed aan benauwdheden en ellende, veroorzaakt door mijn eigen zonde. Zelfs op de moeilijkste momenten van mijn leven, toen ik verloren was in wanhoop en zonde, liet God mij niet in de steek. Hij was altijd naast me, geduldig wachtend tot ik me zou bekeren en Hij me weer in Zijn liefdevolle armen kon sluiten. 
Misschien heb jij momenten waarop je denkt dat je alleen bent, verloren, zonder dat er iemand is die om je geeft. Zelfs wanneer onze eigen zonde ons in de diepe wateren van de aarde leidt, zal God ons keer op keer optrekken. Als wij onze toevlucht nemen tot Hem zal Hij onze harten telkens opnieuw vertroosten. 
Vader, dank U voor…

Van wie zullen we het meest houden?

Israël wordt door God afgebeeld als een overspelige vrouw die het niet waard is vergeleken te worden met een echtgenote. Dit laat zien hoe diep de breuk was tussen God en het volk. Israël had zichzelf aan andere goden gegeven, zoals een overspelige vrouw zich aan haar minnaars geeft.
God waarschuwde Israël dat het volk geoordeeld zou worden als het zich niet zou bekeren van zijn overspelige gedrag. In genade werd Israël nog steeds door God gezegend, ook al was zijn relatie met Hem verbroken, maar als hij zich niet zou bekeren, zou ook daar een eind aan komen. Zelfs toen Israël achter andere goden aan liep, had de Heer het volk nog steeds lief en zorgde Hij voor het volk.
Zoals Israël werd verleid om afgoden te dienen in plaats van God, zo worden wij, gelovigen, verleid door de wereld die God haat en niets met Hem van doen wil hebben. Wij moeten heel voorzichtig zijn en goede keuzes maken. Het leven en de dood, de zegen en de vloek worden ons voorgehouden (Deut. 30:19). Wat kiezen wi…

Gods belofte is voor altijd

In Genesis 22:17 herinnerde God Abraham aan Zijn belofte om hem te zegenen en zijn nageslacht talrijk te maken “als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is”. God is niet zoals wij. Als Hij ons iets belooft, kunnen wij er zeker van zijn dat Hij het Zich gedenkt totdat het vervuld is.
Het derde kind van Hosea werd Lo-Ammi genoemd, “niet mijn volk”. Dat liet zien hoe God over de Israëlieten dacht: vanwege hun zonden waren zij niet langer Zijn volk. De zonden van het volk maakten Gods belofte echter niet ongedaan. “Niet mijn volk” zal “mijn volk” worden en “niet geliefd” zal “mijn geliefde” worden.
In onze tijd zijn de Joden nog over de volken verspreid (Zach. 10:9), maar op een dag zal God hen in hun eigen land bijeenbrengen en hen in ere herstellen. Israël zal worden als het zand aan de oevers van de zee, precies zoals God het heeft beloofd (Gen. 22:17). Dan zullen zij hun Messias herkennen bij Zijn terugkomst, Hem vertrouwen en door Hem worden gereinigd (…

Tekenen van Gods genade

Het tweede kind van Hosea en Gomer was een dochter genaamd Lo-Ruchama (Hos. 1:6-7). Dat betekent “zonder ontferming” of “niet geliefd”. God had Zijn liefde voor Zijn volk op vele manieren getoond, maar nu zou Hij die liefde voor het koninkrijk van Israël terugtrekken en hen niet langer genadig zijn.
Warren Wiersbe zegt: “De uiting van Gods liefde is zeker onvoorwaardelijk, maar onze ervaring van die liefde is voorwaardelijk en hangt af van ons geloof en onze gehoorzaamheid. (Zie Deut. 7:6-12; 2 Kor. 6:14 – 7:1)”
God zou de Assyriërs toestaan het noordelijke koninkrijk in te nemen, maar het zuidelijke koninkrijk van Juda zou Hij nog een aantal jaar bewaren (Jes. 36 – 37; 2 Kon. 19), voordat ook dat in ballingschap gevoerd zou worden.
In de tekst van vandaag zien wij de eerste tekenen van Gods genade. Het oordeel over Israël zou spoedig vervuld worden, maar God bewees toch nog genade aan Juda. Wij hebben een liefdevol en genadig God. Wij hebben een God die ons liefheeft, een God die voo…

God houdt Zich niet afzijdig van ons leven

De kinderen van Gomer hebben, zoals vele anderen in de Bijbel, namen met een bijzondere betekenis die door de Heer zelf uitgekozen is. Het oudste kind, een zoon, kreeg de naam Jizreël. Dat betekent “God zaait” of “God verstrooit”.
Jizreël was een stad van de stam Issaschar in de buurt van de berg Gilboa en deze stad wordt in verband gebracht met het rigoureuze oordeel dat Jehu voltrok over de familie van Achab (2 Koningen 9-10; en zie ook 1 Koningen 21:21-24). Jehu was er zo op gebrand het land te reinigen van de kwade afstammelingen van Achab, dat hij veel meer mensen ombracht dan de Heer hem had opgedragen, inclusief koning Ahazia en tweeënveertig van zijn familieleden (2 Koningen 9:27 – 10:14).
Door de geboorte van Hosea’s zoon maakte God bekend dat Hij het onschuldige bloed dat Jehu had vergoten zou wreken. Jehu’s geslacht zou worden uitgeroeid. In 752 voor Christus is deze belofte vervuld, toen Zacharia werd vermoord. Hij was de achter- achterkleinzoon van Jehu en de laatst regere…